หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่ ๓๙๘ หมู่ ๙ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐๐
เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
โทร : ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒๕๒๑ 
อีเมล์ : artculture@nsru.ac.th  •  www.artculture.nsru.ac.th  •  www.facebook.com/culturensru