คู่มือการปฏิบัติงาน
• คู่มือการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
• คู่มือขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการ พิธีกรรม
• คู่มือปฏิบัติงานการบริหารสำนักงาน
• คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
• คู่มือปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวก ประสานงาน
• คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการให้บริการ
• คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก
ปีการศึกษา ๒๔๔๙

แผนปฏิบัติงาน
• แผนกลยุทธ์การเงิน
• แผนจัดการความรู้
• แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๗
• แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๘
• แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๙
• แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
• แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี (๕๘ - ๖๑)
• แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๕๘
• แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๕๙
• แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๖๐
• แผนบริหารความเสี่ยง
• แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๕๘
• แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๕๙
• แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๐
• แผนปฏิบัติราชการ
• แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๕๘
• แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๕๙
• แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๐
• แผนประกันคุณภาพ
• แผนประกันคุณภาพ ๒๕๕๗
• แผนประกันคุณภาพ ๒๕๕๘
• แผนประกันคุณภาพ ๒๕๕๙
• แผนพัฒนาคุณภาพ ๒๕๕๗
• แผนพัฒนาคุณภาพ ๒๕๕๘
• แผนพัฒนาคุณภาพ ๒๕๕๙
• แผนพัฒนาบุคลากร
• แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๘
• แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๙
• แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๐
• แผนอัตรากำลังระยะ ๔ ปี (๕๘-๖๑)
• แผนยุทธศาสตร์
• แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๕๘-๖๑)

รายการประเมินตนเอง
• SAR ๒๕๕๗
• SAR ๒๕๕๘
• SAR ๒๕๕๙

รายการศึกษาตนเอง
• รายงานการศึกษาตนเอง ssr ๒๕๕๘
• รายงานการศึกษาตนเอง ssr ๒๕๕๙
• รายงานการศึกษาตนเอง ssr ๒๕๖๐

รายการประจำปี
• รายงานประจำปี ๒๕๕๘
• รายงานประจำปี ๒๕๕๙
• รายงานประจำปี ๒๕๖๐

รายงานการจัดทำโครงการ
• รายงานสรุปโครงการดูงานกรุงเทพ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการดูงานจันทบุรี ระยอง และชลบุรี - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพิธีถวายชัยมงคล รัชกาลที่ 10 - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการไทดำ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแห่งโลกกว้างรุ่นเยาว์ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการภูมิปัญญาการแพทย์ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการวันแม่ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการวันสถาปนา - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานกระบี่ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานเลย อุดรธานี และหนองคาย - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอบรมเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและเยาวชน - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอ่านเขียน-ขับขานกวีนิพนธ์ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป - ปี 2560

DOWNLOAD : PDF