Event News  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข่าวกิจกรรม

เดือนสิงหาคม
งานแสดงผลงาน “My Work Space” ของรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การต้อนรับคณะทำงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
งานฉลองครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแม่ผู้เป็นแบบอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑

เดือนกรกฎาคม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๑๕๖๑
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
งานประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม
การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๗" (WANCA)
คณะคณาจารย์และนักศึกษา จากประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
งานกิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๑
อาจารย์โชคชัย บัณฑิต รับมอบรางวัลศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เดือนมิถุนายน 
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "ศึกษาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
งานเสวนา "สายสัมพันธ์จากอดีตถึงปัจจุบัน: ๙๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Dr. Callum Johnston และคณะเข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวบ่งชี้ (เพิ่มเติม) ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
งานประชุมเสวนาวิชาการ "๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์"
กิจกรรม QA สัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
พิธีมอบรางวัล "รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา" ๒๕๖๑

เดือนพฤษภาคม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ศิลปะและวรรณกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) ขั้นตอนการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๑๕๖๑
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร สักการะพระพรหมและพระพุทธสัพพัญญู