การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสี่พญา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Event News  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข่าวกิจกรรม