พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และการแสดง รำถวายพระพร "ชุดไทยพระราชนิยม" โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลังเสร็จสิ้นพิธี จึงประกอบพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามลำดับ โดยประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ของมหาวิทยาลัยและของคณะ ดังรายชื่อต่อไปนี้ แม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาเรศ นฤมล และอาจารย์ปราณี เนรมิต แม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและงานบริการ ได้แก่ นางอ้อย อำไพพันธุ์ แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะ (๕ ท่าน) ประเภทแม่ของนักศึกษา ๑. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะครุศาสตร์ นางสาวบัวไข สีทาโส มารดาของ นายไตรรัตน์ชา สีทาโส ๒. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประนอม วันเชียง มารดาของ นายสัญญา วันเชียง ๓. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางประนอม ศรีผง มารดาของ นายพลศักดิ์ ศรีผง ๔. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะวิทยาการจัดการ นางกาญจนา มีทรัพย์ทวีกูล มารดาของ นางสาวเบญจรัช มีทรัพย์ทวีกูล ๕. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางประนอม เกตุทิม มารดาของ นางสาวกนกพร เกตุทิม จากนั้นพิธีกรเชิญลูกของแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี มอบพวงมาลัยให้แก่แม่บนเวที และร่วมกันร้องเพลง "ค่าน้ำนม" แล้วประธานในพิธี ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Event News  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข่าวกิจกรรม