การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิต ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง กรรมการ และอาจารย์ชม ปานตา กรรมการและเลขานุการ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Event News  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข่าวกิจกรรม