:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๓ สถานที่ตั้ง
       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีที่ทำการตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีลักษณะ เป็นอาคารสองชั้น จัดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุขโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องและบริเวณใกล้เคียงมีอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์