:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.๔ ปรัชญา
    อนุรักษ์ ฟื้นฟู  พัฒนา และเผยแพร่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

๑.๕ วิสัยทัศน์
    เป็นหน่วยงานในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
อัตลักษณ์ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๑.๖ พันธกิจ
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการแก่ท้องถิ่นและสังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
    ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา