:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๘ วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีครุภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้

รายการ วัสดุ  อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
รวม

๑. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ                            

จำนวน ๙ ชุด
๒. พรินเตอร์แบบเลเซอร์    จำนวน  ๑ ชุด
๓. ชุดระบำจันเสน          จำนวน ๕ ชุด
๔. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง
๕. เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน  ๑ เครื่อง
๖.เครื่องปรับอากาศ                                            จำนวน  ๑๖ เครื่อง
๗. กล้องวิดีโอ      จำนวน ๑ เครื่อง
๘. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (note book)    จำนวน ๔ เครื่อง

๙. เครื่องโปรเจคเตอร์                                       

จำนวน ๒ เครื่อง

๑๐. ทีวี LED                                                      

จำนวน ๓ เครื่อง

๑๑. โต๊ะทำงาน                                                 

จำนวน ๖ ชุด

๑๒. ชุดรับแขก                                                 

จำนวน ๒ ชุด

๑๓. เครื่องเสียงห้องประชุม                          

จำนวน ๑ ชุด

๑๔. โต๊ะประชุม                                               

จำนวน ๑ ชุด