:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๙ งบประมาณ

ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณดำเนินการ  ดังนี้
  งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น  ๒,๓๘๔,๕๐๐ บาท ดังนี้
๑. งบประมาณแผ่นดิน   ๑,๓๓๐,๐๐๐   บาท
  ๑.๑  โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม                              ๙๖,๒๐๐  บาท      
  ๑.๒ โครงการจัดกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                                 ๔๖๗,๓๐๐  บาท
และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์            
  ๑.๓  โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                          ๑๘๙,๕๐๐  บาท
  ๑.๔  โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                          ๓๑๐,๕๐๐  บาท   
  ๑.๕  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม               ๒๓๖,๕๐๐  บาท
  ๑.๖  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม               ๓๐,๐๐๐   บาท   
๒. งบประมาณรายได้   ๑,๐๕๔,๕๐๐   บาท
  ๒.๑ โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ ตามยุทธศาสตร์          ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                        
  ๒.๒ โครงการจัดกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                                 ๒๔๙,๐๐๐  บาท
และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์                               
  ๒.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                ๑๖๐,๐๐๐  บาท
และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์                                                  
  ๒.๔  โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                          ๔๒,๑๐๐  บาท  
  ๒.๕  โครงการจัดจ้างพนักงานฯ และลูกจ้างชั่วคราว                                 ๔๙๔,๔๐๐  บาท  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม              
  ๒.๖ ค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                     ๙,๐๐๐ บาท