:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๑๑ รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการประจำสำนัก
๑.
นายภาสกร
วรอาจ
ประธานกรรมการ
๒.
รศ.พรรษประเวศ 
อชิโนบุญวัฒน์
รองประธานกรรมการ
๓.
นายธีรพร 
พรหมมาศ
กรรมการ
๔.
นางสาวชุณษิตา  นาคภพ
กรรมการ
๕.
ผศ.ดร.เพียงพิศ 
ชะโกทอง
กรรมการ
๖.
นางสาวทัศนีพร 
วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๗. ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ  นันทจักร์ กรรมการ
๘.
นางจุไรวรรณ 
โพธิ์แก้ว
กรรมการ
๙.
นายสมศักดิ์
อรุณสุรัตน์
กรรมการ
๑๐.
นายสันติ 
คุณาวงศ์
กรรมการ
๑๐. นายประกอบ สาระวัน กรรมการ
๑๑.
นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางช่อลัดดา คันธชิต ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
๑.
นายภาสกร
วรอาจ
ผู้อำนวยการ
๒.
รศ.พรรษประเวศ 
อชิโนบุญวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๓.
นายธีรพร 
พรหมมาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๔.
นางสาวชุณษิตา  นาคภพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕.
ผศ.ดร.เพียงพิศ 
ชะโกทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
๖.
นางสาวชัญภร 
สาทประสิทธิ์    
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นางสาวชุณษิตา  นาคภพ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ 
๒.
ผศ.ดร.เพียงพิศ 
ชะโกทอง
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓.
นางสาวทัศนีพร 
วิศาลสุวรรณกร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.
นายธีรพร 
พรหมมาศ
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๑.
นายปริญญา
จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒.
นางสาวศุภรสวรรค์
รอเพ็ชร์
นักวิชาการศึกษา
๓.
นางช่อลัดดา
คันธชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔.
นางสาวศิรินุช
ครุฑธกะ
นักวิจัย
๕. นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖.
นางศุภลักษณ์
ใจเยี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป