:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๑๒ วัฒนธรรมองค์กรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       การที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลาก หลายสาขา  วัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด ประสิทธิผล  คือ  การบูรณาการความรู้ความสามารถของบุคลากรเข้าด้วยกัน  การปรับกระบวนทัศน์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มุ่งสู่ผลสำเร็จและเป้าหมายตามพันธกิจของสำนัก  การเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความเป็นกัลยาณมิตร
ที่ปฏิบัติต่อกัน