:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๑๓ เป้าหมายและภาระกิจในการประกันคุณภาพการศึกษา
      การประกันคุณภาพของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มีเป้าหมายดังนี้
      ๑. เพื่อสำรวจ  วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคและหาวิธีแก้ปัญหาในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์
      ๒. เพื่อจัดระบบการบริหารงานภายในสำนัก  ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
      ๓. เพื่อประเมินกระบวนการทำงานและผลการทำงานของบุคลากร
      ๔. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
      ๕. เพื่อนำผลการประเมินไปจัดทำแผนพัฒนาสำนัก และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม