:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตัวบ่งชี้เพื่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เพิ่มเตมที่ ๑. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
          
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้

          หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ค้นคว้า ศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งศิลปหัตถกรรม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางคลังข้อมูลภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
     
  ๑. มีแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
  ๒. มีการดำเนินงานตามแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
  ๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
  ๔. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
  ๕. นำผลการประเมินมาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม/โครงการ

                  
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน  ๑

คะแนน   ๒

คะแนน   ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ ข้อการประเมินตนเอง (SAR)

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ อาจารย์ภาสกร  วรอาจ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๖ 
  อาจารย์ธีรพร  พรหมมาศ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๗ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นายปริญญา  จั่นเจริญ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๔๗
  นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๕ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน

มีแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

   ผลดำเนินการ

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทำแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จตามแผน และมีการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ ในการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     เป้าประสงค์  ๒  มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์
     กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมให้หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
     วัตถุประสงค์
     ๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของจังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
     ๒. เพื่อให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ ผ่านงานเอกสาร หนังสือตำรา งานวิจัยหรืองานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
     ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าแบบบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ ในมิติใหม่
     ตัวชี้วัด
     ๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/โครงการ
     ๒. มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง
     ๓. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
     ๔. จำนวนผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
     มีกิจกรรม/โครงการตามแผนทั้งหมด ๔ โครงการ ได้มีการจัดสรรงบประมาณหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท


๑-NSRU_OC-๑/๑
  แผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


มีการดำเนินงานตามแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

   ผลดำเนินการ

   มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
   มีการจัดกิจกรรม/โครงการของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
     ๑. โครงการวัตถุโบราณของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     ๒. โครงการนิทรรศการ “รากเหง้า...วิถีแห่งปากน้ำโพ” ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     ๓. โครงการ “การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม : ในมิติแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     ๔. โครงการนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 ๑-NSRU_OC-๑/๒
  สรุปผลโครงการวัตถุโบราณของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์”
  โครงการนิทรรศการ “รากเหง้า...วิถีแห่งปากน้ำโพ”
  สรุปผลโครงการ “การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม : ในมิติแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น”
  โครงการนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเทพยวรางกูร

 

 
 
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

    ผลดำเนินการ

    มีการกำกับติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้
    ๑. ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    รอบ ๙ เดือน
    จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๔  โครงการ
    บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๐  โครงการ
    คิดเป็นร้อยละ ๐
    จำนวนตัวชี้วัดของแผน  ๔  ตัวชี้วัด
    บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน  ๐  ตัวชี้วัด
    คิดเป็นร้อยละ ๐
    ๒. ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    รอบ ๑๒ เดือน
    จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๔  โครงการ
    บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๔  โครงการ
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
    จำนวนตัวชี้วัดของแผน  ๔  ตัวชี้วัด
    บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน  ๔  ตัวชี้วัด
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 

 

 ๑-NSRU_OC-๑/๓
  รายงานผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน  และรอบ ๑๒ เดือน
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๒/๒๕๖๑

 
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     ผลดำเนินการ

    มีการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ และผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผน ดังนี้

กิจรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

/บรรลุ
xไม่บรรลุ

๑. โครงการวัตถุโบราณของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์”

๑. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันระดมแนวคิด วิธีการ ร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายให้หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการบูรณาการของทุกฝ่ายแบบมีส่วนร่วม
๒. เพื่อส่งเสริมให้หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ มีความสมบูรณ์แบบองค์รวมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
๓. เพื่อเชิญผู้รู้และเชี่ยวชาญสำหรับชี้แนะนำในงานด้านการลงทะเบียนวัตถุโบราณที่อยู่ภายในหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

/

๒. โครงการนิทรรศการ “รากเหง้า...วิถีแห่งปากน้ำโพ”

๑. เพื่อจัดตกแต่งนิทรรศการ“รากเหง้า...วิถีแห่งปากน้ำโพ” ภายในหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีรูปแบบในมิติใหม่มากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราวและสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

/

๓. โครงการ “การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม : ในมิติแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น”

๑. เพื่อจัดเวทีเสวนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม  :  ในมิติ  แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น”
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานศิลปวัฒนธรรมผ่านรูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ์/งานนิทรรศการ สำหรับให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์แบบองค์รวมอย่างแท้จริงและยั่งยืน

/

๔. โครงการนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑. เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลปวัฒนธรรมในเมืองศิวิไลซ์ รัชสมัยปัจจุบัน” สำหรับถ่ายทอดและเผยแพร่ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และร่วมลงนามถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

/


ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการ/กิจกรรมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/โครงการ

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ

มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง

มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน ๒ เรื่อง

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐

จำนวนผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน

จำนวนผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑,๓๗๐

   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๔  กิจกรรม/โครงการ 
   บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๔  กิจกรรม/โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
   จำนวนตัวชี้วัดของแผน  ๔  ตัวชี้วัด
   บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน  ๔  ตัวชี้วัด
   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

   ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีดังนี้
   ๑. อยากให้สำนักฯ จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้ามาเข้าเยี่ยมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   ๒. อยากให้สำนักฯ จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
   ๓. อยากให้สำนักฯ จัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ แจกให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม
   ๔. อยากให้มีการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

 


 
๑-NSRU_OC-๑/๔
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 
         

นำผลการประเมินมาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม/โครงการ   

     ผลการดำเนินการ

   ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
   ๑. สำนักฯ ได้มีการจัดทำของที่ระลึกเป็นสมุดโน้ตแจกให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจกลับมาเข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ อีกครั้ง
   ๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักฯ ได้จัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท ดังนี้
      ๒.๑ โครงการ “ ถอดองค์ความรู้ แบบ ไท – ไทย”
      ๒.๒ โครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
      ๒.๓ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
      ๒.๔ โครงการฉายภาพยนตร์ไทย
   ๓. สำนักฯ ได้มีการจัดทำเอกสารข้อมูล แผ่นพับหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแจกประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
   ๔. ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการปรับปรุงการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ Google Form และใช้ QR Code เพื่อลดใช้กระดาษ ตอบสนองความสะดวก รวดเร็ว และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะ

 

                                                                                                                                                                                             

 ๑-NSRU_OC-๑/๕
    (ร่าง) แผนการดำเนินงานหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว


ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๔ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
 
การประเมินตนเองปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๔ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้