:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตัวบ่งชี้เพื่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ ๒. ระดับความสำเร็จในการให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม
          
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้

    งานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการงานวิชาการ โดยเฉพาะการบูรณาการงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่ผู้ใช้บริการทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสาน และเผยแพร่ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

     
  ๑. มีแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  ๒. มีการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  ๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  ๔. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  ๕. นำผลการประเมินมาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม/โครงการ


                  

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน  ๑

คะแนน   ๒

คะแนน   ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ ข้อการประเมินตนเอง (SAR)

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ อาจารย์ภาสกร  วรอาจ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๖ 
  รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๗ 
  ผศ.ดร.เพียงพิศ  ชะโกทอง  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๔๖
  นางสาวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ บอร์โทรภายใน : ๑๑๓๕
 
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน

มีแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม

     ผลดำเนินการ

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จตามแผน และมีการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ ในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ท้องถิ่นและสังคม
     เป้าประสงค์  ๑  หน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
     วัตถุประสงค์
     ๑.  เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ๒.  เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
     ๓.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นและสังคม
     ๔.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
     ตัวชี้วัด
     ๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม/โครงการ
     ๒. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
     ๓. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
     ๔. ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
     มีกิจกรรม/โครงการตามแผนทั้งหมด ๘ โครงการ ได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๔๙๘,๑๔๐ บาท (งบประมาณสำนักฯ) และจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์)


๒-NSRU_OC-๑/๑
 แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐มีการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม

     ผลดำเนินการ

    มีการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้
    ๑. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
    ๓. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗“เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    ๔. โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพ็ชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
    ๗. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” เมื่อวันพุธที่  ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์            


 
๒-NSRU_OC-๑/๒
  สรุปผลโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”
  สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ
  สรุปผลโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗“เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage
  สรุปผลโครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก
 สรุปผลโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
  สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”
  สรุปผลโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” 
  สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลป
วัฒนธรรม”

 
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม

     ผลดำเนินการ

    มีการกำกับติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้
    ๑. ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    รอบ ๖ เดือน
    จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๘  โครงการ
    บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๔  โครงการ
    คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
    จำนวนตัวชี้วัดของแผน  ๔  ตัวชี้วัด
    บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน  ๐  ตัวชี้วัด
    คิดเป็นร้อยละ ๐
    ๒. ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    รอบ ๙ เดือน
    จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๘  โครงการ
    บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๗  โครงการ
    คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐
    จำนวนตัวชี้วัดของแผน  ๔  ตัวชี้วัด
    บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด
    คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
    ๓. ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    รอบ ๑๒ เดือน
    จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๘  โครงการ
    บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๘  โครงการ
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
    จำนวนตัวชี้วัดของแผน  ๔  ตัวชี้วัด
    บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน  ๔  ตัวชี้วัด
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒-NSRU_OC-๑/๓
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน   รอบ ๙ เดือน  และรอบ ๑๒ เดือน
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ , ๔/๒๕๖๐ และ ๕/๒๕๖๐

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม

     ผลดำเนินการ

      มีการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ และผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผน ดังนี้

กิจรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

/บรรลุ
xไม่บรรลุ

๑. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนแบบบูรณาการสำหรับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการท้องถิ่น นักคิด และนักเขียนที่มีชื่อเสียง
๒. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนแบบบูรณาการ โดยผ่านบทกวี การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

/

๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกรอบแนวคิดในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และบริหารงานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับแกนนำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อเป็นเวทีเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติการในการจัดการความรู้และบริหารงานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับบุคลากรและแกนนำคณะทำงานชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาประเทศเวียดนาม
๓. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ระหว่างชุมชนไทดำฆะมัง อบต.ฆะมัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถาบันชนเผ่า ประเทศเวียดนาม

/

๓. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗“เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage

๑. เพื่อเป็นเวทีในการเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและผลงานวิจัยร่วมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการนำผลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

/

๔. โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก

๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณกับการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือกสำหรับคณาจารย์ และนักศึกษา โดยเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างปราชญ์ท้องถิ่น และนักวิชาการด้านสุขภาพ
๒. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตแบบบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือกที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต

/

๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

๑. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การศึกษาและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายคณะทำงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์

/

๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

๑.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางหรือนโยบายด้านการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๒.  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
๓.  เพื่อสร้างความสนใจและความร่วมมือในด้านการจัดการวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของไทย
๔.  เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของการจัดการทางด้านวัฒนธรรมของไทยให้มั่นคงและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมไทยปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติต่อไป

/

๗. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”

๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติและผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีผลงานประจักษ์อย่างต่อเนื่องใน ๕ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาดนตรี และสาขาผู้บริหารองค์กรทางวัฒนธรรม
๒. เพื่อให้เป็นเวทีสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการสร้างสรรค์ผลงานและแรงบันดาลใจของศิลปิน ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้กับศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

/

๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

๑. เพื่อรับฟังข้อเสนอและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์
๒. เพื่อร่วมจัดทำต้นข้อสรุปและเตรียมต้นฉบับเอกสารยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

/

 

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม/โครงการ

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่สังคม จำนวน ๘ กิจกรรม/โครงการ

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ร้อยละความรู้ความเข้าใจ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ร้อยละ ๙๑.๘๖

ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ร้อยละการนำความรู้ไปใช้จากกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ร้อยละ ๙๐.๕๓

 
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๘  โครงการ
   บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๘  โครงการ
   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

   จำนวนตัวชี้วัดของแผน  ๔  ตัวชี้วัด
   บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน  ๔  ตัวชี้วัด
   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

   ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีดังนี้
   ๑. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ควรจัดกิจกรรม/โครงการมอบรางวัลให้กับศิลปินลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรม/โครงการที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรม/โครงการที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
   ๒. อยากให้สำนักเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
   ๓. อยากให้สำนักสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะ หน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
 ๒-NSRU_OC-๑/๔
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
         

นำผลการประเมินมาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม/โครงการ

     ผลการดำเนินการ

   ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
   ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
   ๒. สำนักฯ ได้เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการจัดโครงการขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
   ๓. สำนักฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับคณะต่างๆ  ได้เข้าร่วมนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ The ๘ th International Conference of Thailand University Art and Culture Network World Heritage : Intangible Culture to Creative Economy ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความที่นำมาจากคณะ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
         ๑. Miang Kham-A Traditional Food Culture and Further Development
ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ๒. Folk Wisdom of WovenFabrics : Creation of Dress-Shoe
ชื่อผู้วิจัย  ดร.ยุวดี  ทองอ่อน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
๒-NSRU_OC-๑/๕
   แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว


ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๔ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
 
การประเมินตนเองปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๔ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้