:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตัวบ่งชี้เพื่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ ๓. จำนวนบทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้

     บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการโดยมีการสำรวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยรูปแบบประกอบด้วยการนำความที่แสดงเหตุผลหรือที่มีของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
     บทความวิจัย หมายถึง เป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่อง สกัดมาจากงานวิจัย บทความประเภทนี้เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นสำหรับนำเสนอ ในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประเมิน
     งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (๑) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (๒) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ (๓) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ"

 เกณฑ์มาตรฐาน :

  เกณฑ์
       จำนวนบทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
  คะแนน
  คะแนน ๑  :  มีการเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ ๑ เรื่อง
  คะแนน ๒  :  มีการเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ ๒ เรื่อง
  คะแนน ๓  :  มีการเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ ๓ เรื่อง
  คะแนน ๔  :  มีการเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ ๔ เรื่อง
  คะแนน ๕  :  มีการเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ ๕ เรื่อง
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน  ๑

คะแนน   ๒

คะแนน   ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการเผยแพร่ ๑ เรื่อง

มีการเผยแพร่ ๒ เรื่อง

มีการเผยแพร่ ๓ เรื่อง

มีการเผยแพร่ ๔ เรื่อง

มีการเผยแพร่ ๕ เรื่อง
การประเมินตนเอง (SAR)

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ อาจารย์ภาสกร  วรอาจ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๖ 
  รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๗ 
  ผศ.ดร.เพียงพิศ  ชะโกทอง  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๔๖
  นางศุภลักษณ์  ใจเยี่ยม บอร์โทรภายใน : ๑๑๔๖
  นางสาวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ บอร์โทรภายใน : ๑๑๓๕
 
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน

จำนวนบทความวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

     ผลดำเนินการ

   มีการเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ/บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ “ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” Proceedings The ๘th International Conference on Arts and Cultures in Word Heritage : Intangible Culture to Creative Economy  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
   ๑. Miang Kham-A Traditional Food Culture and Further Development
ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด
   ๒. Folk Wisdom of WovenFabrics : Creation of Dress-Shoe
ชื่อผู้วิจัย  ดร.ยุวดี  ทองอ่อน  และ ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม
   ๓. Woven Fabric : Cultural Heritage Reflecting the Role of Women  
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ

   มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ในระดับนานาชาติ จำนวน ๒ ผลงาน ดังนี้
   ๑. the ๑๓th International Cartoon Contest SYRIA ๒๐๑๗ Caricature of Momtaz Albahra They Will oarticipate only in exhibition
ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน  รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์
   ๒. ๒nd International Contest Animal Cartoon ๒๐๑๗ , Belgrade , Serbia The exhibition will be staged in Zoological Garden Belgrade (BEO ZOO VRT) from July ๑๒ to September ๑ , ๒๐๑๗ The exhibition will be shown in other towns in Serbia and abroad
ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน  รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน


๓-NSRU_OC-๑/๑
   หนังสือประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ “ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” Proceedings The ๘th International Conference on Arts and Cultures in Word Heritage : Intangible Culture to Creative Economy
   มีการเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ/บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
   ๑. Miang Kham-A Traditional Food Culture and Further Development
   ๒. Folk Wisdom of WovenFabrics : Creation of Dress-Shoe
   ๓. Woven Fabric : Cultural Heritage Reflecting the Role of Women  
   มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ในระดับนานาชาติ จำนวน ๒ ผลงาน ดังนี้
   ๑. the ๑๓th International Cartoon Contest SYRIA ๒๐๑๗ Caricature of Momtaz Albahra They Will oarticipate only in exhibition
   ๒. ๒nd International Contest Animal Cartoon ๒๐๑๗ , Belgrade , Serbia The exhibition will be staged in Zoological Garden Belgrade (BEO ZOO VRT) from July ๑๒ to September ๑ , ๒๐๑๗ The exhibition will be shown in other towns in Serbia and abroad


 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว


ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
มีการเผยแพร่ ๔ เรื่อง 
มีการเผยแพร่ ๕ เรื่อง
บรรลุเป้าหมาย
 
การประเมินตนเองปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
มีการเผยแพร่ ๔ เรื่อง
มีการเผยแพร่ ๕ เรื่อง
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้