:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตัวบ่งชี้เพื่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ ๔. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
          
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้

     
        งานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกระบวนการบริหารงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น

เกณฑ์มาตรฐาน :

     
  เกณฑ์
       โดยการแปลงจำนวนกิจกรรม/โครงการที่บรรลุเป้าหมายต่อจำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 
       เป็นคะแนนระหว่าง ๑ - ๕
       ๕๑ – ๖๐    การดำเนินงาน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
       ๖๑ – ๗๐    การดำเนินงาน  ต้องปรับปรุง
       ๗๑ – ๘๐    การดำเนินงาน  ระดับพอใช้
       ๘๑ – ๙๐    การดำเนินงาน  ระดับดี
       ๙๑ – ๑๐๐  การดำเนินงาน  ระดับดีมาก

              
                  

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน  ๑

คะแนน   ๒

คะแนน   ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

ร้อยละ ๕๑ - ๖๐

ร้อยละ ๖๑ - ๗๐

ร้อยละ ๗๑ - ๘๐

ร้อยละ ๘๑ - ๙๐

ร้อยละ ๙๑ - ๑๐๐
การประเมินตนเอง (SAR)

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ อาจารย์ภาสกร  วรอาจ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๖ 
  อาจารย์ธีรพร  พรหมมาศ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๗ 
  อาจารย์ทัศนีพร  วิศาลสุวรรณกร  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๔๖
  นายปริญญา  จั่นเจริญ บอร์โทรภายใน : ๑๑๔๗
  นางสาวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ บอร์โทรภายใน : ๑๑๓๕
 
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     ผลดำเนินการ

      ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

กิจรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

/บรรลุ
xไม่บรรลุ

๑. โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑. เพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ ในยามทุกข์โศกของพุทธศาสนิกชน

/

๒. โครงการพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันถวายคำสัตย์ปฏิญาณและถวายชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
๒. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ        พสกนิกรชาวไทยตลอดมา

/

๓. โครงการวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค์ “พ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ”

๑. เพื่อนำวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) เข้าร่วมในงาน “พ่อ ผู้ทรงพระอัจฉริยะภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ”   
๒. เพื่อเป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า และเป็นแนวทางในการ                          สร้างแรงบันดาลใจทางด้านดนตรีแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

/

๔. โครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและเยาวชน

๑. เพื่อให้นักศึกษารู้หลักในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภาวะการเป็นผู้นำแก่คนทางด้านจิตใจด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. เพื่อมีจิตสำนึกก่อให้เกิดความสามัคคี การทำงานเป็นทีมและมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

/

๕. โครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

๑. เพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป
๒. เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนตลอดไป

/

๖. โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล         อดุลยเดช

๑. เพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ ในยามทุกข์โศกของพุทธศาสนิกชน

/

๗. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนแบบ   บูรณาการสำหรับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการท้องถิ่น นักคิด และนักเขียนที่มีชื่อเสียง
๒. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนแบบบูรณาการ โดยผ่านบทกวี การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

/

๘. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช

๑. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ                อุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป
๒. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓. เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประชาชนทั่วไป

/

๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกรอบแนวคิดในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และบริหารงานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับแกนนำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อเป็นเวทีเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติการในการจัดการความรู้และบริหารงานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับบุคลากรและแกนนำคณะทำงานชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาประเทศเวียดนาม
๓. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ระหว่างชุมชนไทดำฆะมัง อบต.ฆะมัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถาบันชนเผ่า ประเทศเวียดนาม

/

๑๐. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗“เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage

๑. เพื่อเป็นเวทีในการเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและผลงานวิจัยร่วมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการนำผลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

/

๑๑. โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก

๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณกับการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือกสำหรับคณาจารย์ และนักศึกษา โดยเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างปราชญ์ท้องถิ่น และนักวิชาการด้านสุขภาพ
๒. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตแบบบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือกที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต

/

๑๒. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 

๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีถวายชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยร่วมกัน

/

๑๓. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

๑. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การศึกษาและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายคณะทำงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์

/

๑๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางหรือนโยบายด้านการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
๓. เพื่อสร้างความสนใจและความร่วมมือในด้านการจัดการวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของไทย
๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของการจัดการทางด้านวัฒนธรรมของไทยให้มั่นคงและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมไทยปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติต่อไป

/

๑๕. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”

๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติและผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีผลงานประจักษ์อย่างต่อเนื่องใน ๕ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์  สาขาวรรณศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง  สาขาดนตรี และสาขาผู้บริหารองค์กรทางวัฒนธรรม
๒. เพื่อให้เป็นเวทีสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการสร้างสรรค์ผลงานและแรงบันดาลใจของศิลปิน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

/

๑๖. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล

๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันถวายคำสัตย์ปฏิญาณและถวายชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
๒. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ        พสกนิกรชาวไทยตลอดมา

/

๑๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

๑. เพื่อรับฟังข้อเสนอและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์
๒. เพื่อร่วมจัดทำต้นข้อสรุปและเตรียมต้นฉบับเอกสารยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

/

๑๘. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๑. เพื่อให้คณะอาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  ๒. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

/

๑๙. โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี

๑. เพื่อจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๙ รูป
๒. เพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป
๓. เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา
๔. เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัย

/

 

กิจรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

/บรรลุ
xไม่บรรลุ

๑. โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๕๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๗๐

/

๒. โครงการพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐.๘๐

/

๓. โครงการวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค์ “พ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ”

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๔๐

/

๔. โครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและเยาวชน

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๒.๖๑
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๗.๒๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๘.๐๐

/

๕. โครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๙.๗๑

/

๖. โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล         อดุลยเดช

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๐๓

/

๗. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๘๖
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๔.๕๗
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๔.๑๔

/

๘. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๕๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๖.๓๓

/

๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๐๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๒.๑๓
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๑.๘๐

/

๑๐. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗“เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage

- การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ
- การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ตามประเด็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
- การลงนาม MOU ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยของเครือข่าย
- การแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่ายนักศึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี

- มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ ๓ ท่าน
- มีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย ๒๔ บทความ และโปสเตอร์ ๑๒ บทความ ตามประเด็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
- การลงนาม MOU ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑๕ แห่ง
- มีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยของเครือข่าย ๑๕ แห่ง
- มีการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่ายนักศึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ๘ แห่ง
- มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี

/

๑๑. โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐.๔๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๑.๗๓
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๘.๒๐

/

๑๒. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๔

/

๑๓. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๕
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๑.๓๓
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๙.๗๕

/

๑๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๓.๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๐.๙๕
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๙.๐๗

/

๑๕. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๒๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๐.๘๗
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๘.๖๗

/

๑๖. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐.๕๑

/

๑๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๓๓
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๑.๔๔
- ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๒.๑๑

/

๑๘. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๔๗

/

๑๙. โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๙.๑๐

/

   จำนวนกิจกรรม/โครงการ  ๑๙  โครงการ
   บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ๑๙  โครงการ
   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 

 ๔-NSRU_OC-๑/๑
   รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   สรุปผลโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   สรุปผลโครงการพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   สรุปผลโครงการโครงการวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค์ “พ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
   สรุปผลโครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและเยาวชน
   สรุปผลโครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
   สรุปผลโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   สรุปผลโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”
   สรุปผลโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ
   สรุปผลโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗“เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage
   สรุปผลโครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก
   สรุปผลโครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 
   สรุปผลโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”
   สรุปผลโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”
   สรุปผลโครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล
   สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”
   สรุปผลโครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   สรุปผลโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี 
การประเมินตนเองปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๑๐๐
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
ร้อยละ ๘๕