:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตัวบ่งชี้เพื่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
          
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้

     
           หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งให้บริการการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ และผู้เข้าเยี่ยมชมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์


เกณฑ์มาตรฐาน :

       
    คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยคิดจากระดับ
    ความพึงพอใจของผู้เข้าชม หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม ๕)

                    

สูตรการคำนวณ
           (ผลรวมร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ / ๑๐๐) x ๕
เกณฑ์การประเมิน :
           ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ (คะแนนเต็ม ๕)


การประเมินตนเอง (SAR)

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ อาจารย์ภาสกร  วรอาจ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๖ 
  อาจารย์ธีรพร  พรหมมาศ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๗ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นายปริญญา  จั่นเจริญ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๔๗
  นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๕ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน

ความพึงพอใจของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

   ผลดำเนินการ

   มีการให้บริการหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

เดือน/ ปี

จำนวนคน

จำนวนครั้งที่ให้บริการ

๑. สิงหาคม ๒๕๖๐

-

-

๒. กันยายน ๒๕๖๐

-

-

๓. ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๑๐  คน

๒  ครั้ง

๔. พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๔๐  คน

๒  ครั้ง

๕. ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๓๐  คน

๒  ครั้ง

๖. มกราคม ๒๕๖๑

๒๑๐  คน

๓  ครั้ง

๗. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๐๕  คน

๓  ครั้ง

๘. มีนาคม ๒๕๖๑

๑๑๐  คน

๒  ครั้ง

๙. เมษายน ๒๕๖๑

๑๒๐  คน

๒  ครั้ง

๑๐. พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐๐  คน

๔  ครั้ง

๑๑. มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๒๐  คน

๓  ครั้ง

๑๒. กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๒๕  คน

๕  ครั้ง

รวม

๑,๓๗๐  คน

๒๘ ครั้ง

***ประกาศปิดปรับปรุงซ่อมแซมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐***

  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

คำถามหลังเข้าชม
หอวัฒนธรรม

เฉลี่ย

ร้อยละ

แปรผล

๑. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มมากขึ้นเพียงใด (ชั้น ๑)

๔.๔๓

๘๘.๕๑

มาก

๒. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประวัติความเป็นมา ยุคสมัยต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มมากขึ้นเพียงใด (ชั้น ๒)

๔.๔๕

๘๘.๙๕

มาก

๓. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มากขึ้นเพียงใด

๔.๓๗

๘๗.๓๗

มาก

๔. เนื้อหานิทรรศการสอดคล้องกับการจัดแสดงมากน้อยเพียงใด

๔.๓๗

๘๗.๓๒

มาก

๕. ขนาดตัวอักษร แสงสว่าง และอุณหภูมิห้องมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

๔.๓๕

๘๗.๐๒

มาก

๖. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด

๔.๓๗

๘๗.๔๑

มาก

๗. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใด

๔.๓๗

๘๗.๓๗

มาก

๘. ท่านประทับใจในการเข้าชม “หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์” แห่งนี้มากน้อยเพียงใด

๔.๕๖

๙๑.๑๘

มากที่สุด

รวม

๔.๔๑

๘๘.๑๔

มาก

 
๕-NSRU_OC-๑/๑
  สรุปผลการให้บริการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว


ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๓.๕๑ คะแนน
๔.๑๗ คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
๔.๑๗ คะแนน
 
การประเมินตนเองปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๔.๐๐ คะแนน
๔.๔๑ คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
๔.๔๑ คะแนน
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้