:: ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
:: หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
:: สถานที่ตั้ง
:: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ
:: วัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
:: งบประมาณ
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: บุคลากร
:: วัฒนธรรมองค์กรของสำนักฯ
:: เป้าหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

:: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
:: สรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

:: สรุปผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๐
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน            
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
          
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้

     
          สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินงาน
ผ่านสำนัก ดังนั้นสำนักต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสำนัก
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้


เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

     
  ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสำนัก
  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนัก สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
  เอกลักษณ์ของสำนัก และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
  ประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
  เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  ๒. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ
  สำนักและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
  ๓. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดำเนินงาน
  อย่างชัดเจน
  ๔. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
  แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
  ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้
  ในการปฏิบัติงานจริง
  ๕. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
  และสายสนับสนุน
  ๖.ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
  สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสำนักที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกัน
  คุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานสำนักตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ
  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ                     
                  

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน  ๑

คะแนน   ๒

คะแนน   ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔-๕ ข้อ

มีการดำเนินการ

๖ ข้อการประเมินตนเอง (SAR)

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ภาสกร  วรอาจ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๖ 
  อาจารย์ชุณษิตา  นาคภพ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๗ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ เบอร์โทรภายใน : ๑๑๓๕ 
     
 
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
หลักฐาน

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสำนักและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของสำนัก สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสำนัก และพัฒนาไป
สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

     ผลดำเนินการ

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากร มีการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อกำหนด กลยุทธ์ และทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้
   ๑. สำนักฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   ๒. สำนักฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์สภาวะองค์กร หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของสำนักฯ  เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  กำหนดกลยุทธ์ และทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสอดคล้องตามกรอบแผนอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ  ซึ่งจากการวิเคราะห์ SWOT และการจัดทำ TOWS Matrix มีดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน

ประเด็น

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

๑. ด้านการบริการวิชาการ

๑. มีการจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางสังคมโดยใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่น
๒. มีการจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้กับบุคคลหลายกลุ่ม เช่น ครู บุคลากรทางการศึกษา อบต. อปท. ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
๓. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๔. งานบริการวิชาการมาจากพื้นฐานของกระบวนการวิจัย
๕. มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า

๑. โครงการบริการวิชาการยังขาดการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. โครงการบริการวิชาการยังไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างครบถ้วน
๓. การสำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดโครงการบริการวิชาการยังไม่เป็นทางการ

๒. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑. มีหอวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
๒. มีการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
๓. มีกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
๔. มีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๕. เป็นจุดศูนย์รวมยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวราชภัฏนครสวรรค์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๑. อาคารหอวัฒนธรรม อยู่ในสภาพทรุดโทรม จำเป็นต้องได้รับการบูรณะ
๒. การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. การดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเชิงลึก
๔. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย

๓.  ด้านการบริหารจัดการ

๑. มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
๒. มีโครงสร้างองค์กรที่มีแบบแผนเป็นระบบที่ชัดเจน และเน้นการมีส่วนร่วม
๓. มีขอบเขตการทำงาน และกำหนดบทบาทภาระหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
๔. มีระบบปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการทำงานได้
๕. บุคลากรมีความรับผิดชอบ ทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นอย่างดี
๖. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑. โครงการนอกแผนงบประมาณต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูง
๒. ไม่สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการได้ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้
๓. แผนกิจกรรม/โครงการไม่สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับ
๔. ใช้บุคลากรที่มาจากคณะทำให้มีเวลาในการดำเนินงานให้กับสำนักฯ น้อย
๕. การดำเนินงานยังไม่ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน
๖. บุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงาน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก

ประเด็น

โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

๑. ด้านการเมืองและกฎหมาย

๑. รัฐบาลมีนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในเชิงรุกชัดเจน
๒. รัฐบาลมีการประกาศให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถานศึกษา

๑. นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล
๒. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
๓. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

๒. ด้านเศรษฐกิจ

๑. มีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
๒. อยู่ในจังหวัดที่มีแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย
๓. อยู่ในแหล่งเศรษฐกิจชุมชน

๑. ขาดระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่เชิงพาณิชย์
๒. ขาดกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓. อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยลง

๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๑. อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
๒. อยู่ในแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีองค์กรภายนอกที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมร่วมกัน
๔. มีการสร้างความร่วมมือกับสมาคมต่างๆ และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในจังหวัดนครสวรรค์

๑. เยาวชนมีความสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมในอดีตน้อย
๒. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ทำให้เกิดค่านิยมกลุ่ม  ทำให้ขาดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
๓. ขาดความต่อเนื่องในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น คนรุ่นใหม่ยังขาดความสนใจในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔. ด้านเทคโนโลยี

๑. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุนการดำเนินงานที่หลากหลาย
๒. มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
๓. มีฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย
๔. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ทันสมัย

๑. ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมก่อนการนำเสนอข้อมูล
๒. ประชาชนให้ความสนใจเทคโนโลยีด้านวัฒนธรรมน้อย
๓. มีการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ทางด้านวัฒนธรรมอย่างไม่เหมาะสม

สรุปการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน

ประเด็น

น้ำหนัก

สรุปผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน

๑.  ด้านการบริการวิชาการ

๐.๓๓

๐.๔๑

๒.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๐.๓๔

๐.๑๘

๓.  ด้านการบริหารจัดการ

๐.๓๓

๐.๑๖

รวม

๑.๐๐

๐.๗๕

สรุปการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก

ประเด็น

น้ำหนัก

สรุปผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก

๑. ด้านการเมืองและกฎหมาย

๐.๑๙

-๐.๐๑

๒. ด้านเศรษฐกิจ

๐.๒๕

๐.๐๑

๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๐.๓๑

๐.๒๔

๔. ด้านเทคโนโลยี

๐.๒๕

๐.๓๗

รวม

๑.๐๐

๐.๖๑

กราฟวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

      สถานภาพของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในตำแหน่ง STARS “เอื้อและแข็ง” SO (ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส) เนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ รวมทั้งมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในองค์กร ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีหอวัฒนธรรมที่ช่วยในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ SWOT analysis  (TOWS Matrix)

SO Strategies
(รุกไปข้างหน้า)

WO Strategies
(พัฒนาภายใน)

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ แล้วนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลความรู้
๒. พัฒนาหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการให้มีความสะดวก รวดเร็ว

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการบริการวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดทำแบบสอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
๒. ของบประมาณสนับสนุนการจากชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอก ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ST Strategies
(สร้างพันธมิตร)

WT Strategies
(ปรับเปลี่ยน)

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยออกแบบให้มีความทันสมัย น่าสนใจ
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการลดภาระเรื่องงบประมาณ
๓. จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ความรู้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในอดีตให้คงอยู่ต่อไป
๓. วางแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้มีความละเอียด ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่โดยส่งไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ

     ผลการวิเคราะห์ SWOT นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสำนักฯ ในการดำเนินงาน ดังนี้

      ปรัชญา
      อนุรักษ์ ฟื้นฟู  พัฒนา และเผยแพร่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 
      วิสัยทัศน์  
      เป็นหน่วยงานในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
      พันธกิจ              
      ๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการแก่ท้องถิ่นและสังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
      ๒. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
      ๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์
      ๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ท้องถิ่นและสังคม
      เป้าประสงค์ ๑ หน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
      กลยุทธ์
      ๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
      ๑.๒ รวบรวมองค์ความรู้จากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
      ๑.๓ ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      เป้าประสงค์ ๒ มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์
      กลยุทธ์
      ๒.๑ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ
      - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      - รณรงค์การพูด เขียนและใช้ ภาษาไทยให้ถูกต้อง
      - รณรงค์การใช้เลขไทยในทุกโอกาส 
      - รณรงค์การสวมใส่ชุดผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละ ๑ วัน
      ๒.๒ ส่งเสริมให้หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
      ๒.๓ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน
      ๒.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมให้มีความทันสมัยสามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเหมาะสม
      เป้าประสงค์ ๓ มีการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์
      กลยุทธ์
      ๓.๑ ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษา รวบรวมข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
      ๓.๒ ส่งเสริมโครงการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล
      เป้าประสงค์ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
      กลยุทธ์
      ๔.๑ สร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี
      ๔.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
   ๓. เมื่อมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ๒๕๕๘- ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว สำนักฯ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๔ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ โดยมีการกำหนดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน
   ๔. มีการนำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ๒๕๕๘- ๒๕๖๑) , แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๔ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ , แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   ๕. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  และติดตามผลการใช้งบประมาณผ่านรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้
      ๕.๑ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      รอบ ๖ เดือน
      จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๘ กิจกรรม/โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕
      ตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐    
      งบประมาณที่ได้รับ ทั้งหมดจำนวน ๔,๐๔๐,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๑,๕๓๓,๙๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๖  
      ๕.๒ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      รอบ ๙ เดือน
      จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๒๕ กิจกรรม/โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗
      ตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗    
      งบประมาณที่ได้รับ ทั้งหมดจำนวน ๔,๐๔๐,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๓,๐๕๖,๙๓๗.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๖  
      ๕.๓ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      รอบ ๑๒ เดือน
      จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓๗ กิจกรรม/โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
      ตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
      งบประมาณที่ได้รับ ทั้งหมดจำนวน ๔,๐๔๐,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๓,๙๒๕,๗๑๔.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๖
   ๖. ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
        ๖.๑ มีการเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนโครงการวิจัยทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
        ๖.๒ เพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการด้านหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
        ๖.๓ พัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th/ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับนครสวรรค์
        ๖.๔ สำนักฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับคณะต่างๆ  ได้เข้าร่วมนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความที่นำมาจากคณะ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
         ๑. Miang Kham-A Traditional Food Culture and Further Development
ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ๒. Folk Wisdom of WovenFabrics : Creation of Dress-Shoe
ชื่อผู้วิจัย  ดร.ยุวดี  ทองอ่อน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 ๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๑
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๒
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๓
  การวิเคราะห์สภาวะองค์กร กำหนดกลยุทธ์ และการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๔
  แผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ๒๕๕๘- ๒๕๖๑)
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๕
  แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ๔ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๖
  แผนปฏิบัติราชการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๗
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และ ๑/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๘
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และ ๑/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๙
  บันทึกข้อความการพิจารณาอนุมัติยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๑๐
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน   รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
 ๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๑๑
  รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๑๒
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ , ๔/๒๕๖๐ และ ๕/๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๑/๑๓
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

     ผลดำเนินการ

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแบบ COSO-ERM โดยมีดำเนินการ ดังนี้
   ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ โดยมีการกำหนดนโยบาย และจัดทำปฏิทินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
   ๒. สำนักฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรร่วมกันการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (RM ๑) เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   ๓. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕
๖๐ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง  โดยมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  ดังนี้
      ๑. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทำให้อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยเกิดการชำรุดเสียหาย
      ๒. ขาดการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หุ่นกระบอกแม่เชวง
   ๔. มีการนำข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕
๖๐ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   ๕. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง (RM ๒) ดังนี้
      ๑. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทำให้อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยเกิดการชำรุดเสียหาย
      แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
      ๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น
      ๑.๒ แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและประเมินความเสียหาย และของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อซ่อมแซมอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย
      ๑.๓ ติดป้ายแจ้งเตือนอาคารชำรุดเสียหาย
      การควบคุมความเสี่ยง
      ๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ตรวจสอบความเสียหายภายในอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยในเบื้องต้น เพื่อแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย
      ๑.๒ มีการโทรศัพท์แจ้งไปยังฝ่ายที่ดูแลเรื่องอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มาทำการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น
      ๑.๓ จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้มีการซ่อมแซมอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย
      ๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ติดป้ายแจ้งเตือนอาคารชำรุดเสียหายที่อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย

      ๒. ขาดการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หุ่นกระบอกแม่เชวง
      แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
      ๒.๑ เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเชิดหุ่นกระบอก เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้
      ๒.๒ จัดอบรมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเชิดหุ่นกระบอก ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
      การควบคุมความเสี่ยง
      ๒.๑ มีการไปสัมภาษณ์คุณแม่ชะเวง  อ่อนละม้าย ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงการเชิดหุ่นกะบอก เพื่อให้ท่านถ่ายทอดองค์ความรู้ การสาธิตการเชิดหุ่นกระบอก เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลความรู้
      ๒.๒ มีการจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลหุ่นกระบอก
      ๒.๓ มีการจัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เมื่อวันพุธที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเชิดหุ่นกระบอก
   ๖. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้
      ๖.๑ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ๖.๒ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      ๖.๓ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   ๗. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง มีการดำเนินการลด/ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงครบทั้ง ๒ เรื่อง (RM ๓ , RM ๔) ดังนี้
      ๑. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทำให้อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยเกิดการชำรุดเสียหาย
      ผลของการดำเนินงาน
      เจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้ทำการตรวจสอบความเสียหายภายในอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยในเบื้องต้น และโทรศัพท์แจ้งไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
      สำนักฯ ได้จัดทำบันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๐๓ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมกรณีชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคลและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เข้ามาประเมินความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว
      ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมในส่วนของอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย เป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๑๕๐ บาท โดยเริ่มทำการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

      ๒. ขาดการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หุ่นกระบอกแม่เชวง
      ผลของการดำเนินงาน
      สำนักฯ ได้มีการไปสัมภาษณ์คุณแม่ชะเวง  อ่อนละม้าย ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงการเชิดหุ่นกะบอก เพื่อให้ท่านถ่ายทอดองค์ความรู้ การสาธิตการเชิดหุ่นกระบอก เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลความรู้ จากนั้นได้จัดเก็บองค์ความรู้ลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูลหุ่นกระบอก
      มีการจัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เมื่อวันพุธที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เชิญคุณแม่ชะเวง  อ่อนละม้าย ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา สาขาศิลปะการแสดง มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเชิดหุ่นกระบอกพื้นบ้านแบบโบราณ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

  

 


๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๑
  คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๒
  นโยบายความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๓
  ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๔
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนบริหารความเสี่ยง และแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๕
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๗
  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๘
  รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๙
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๑๐
  บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๐๓ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมกรณีชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ
  รายการซ่อมแซมอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๑๑
  สรุปผลโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”
  เว็บไซต์/ฐานข้อมูลหุ่นกระบอก
  http://nsartculture.nsru.ac.th/vdo-nsw-maeChavengOnlamaey.html
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๑๒
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ , ๔/๒๕๖๐ และ ๕/๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๑๓
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๒/๑๔
  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐
ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน

     ผลดำเนินการ

   ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามความในมาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี และสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนี้
   ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
   ผู้บริหารสำนักฯ บริหารงานโดยมุ่งเน้นผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนัก และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   รอบ ๖ เดือน
   จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ
   มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๘ กิจกรรม/โครงการ
   คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕
   จำนวนตัวชี้วัดของแผน ๑๒ ตัวชี้วัด
   บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด
   ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
   รอบ ๙ เดือน
   จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ
   มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๒๕ กิจกรรม/โครงการ
   คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗
   จำนวนตัวชี้วัดของแผน ๑๒ ตัวชี้วัด
   บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด
   ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
   รอบ ๑๒ เดือน
   จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ
   มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓๗ กิจกรรม/โครงการ
   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
   จำนวนตัวชี้วัดของแผน ๑๒ ตัวชี้วัด
   บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด
   ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
   ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
   ผู้บริหารกำกับติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมีการจัดทำการสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี  และมีการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ดังนี้
   ผลการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการบริหารเบิก-จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้
   รอบ ๖ เดือน
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน๔,๐๔๐,๕๐๐ บาท
   งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๓๓,๙๓๙  บาท
   ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ ๓๗.๙๖
   รอบ ๙ เดือน
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน๔,๐๔๐,๕๐๐ บาท
   งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓,๐๕๖,๙๓๗.๖๘ บาท
   ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ ๗๕.๖๖
   รอบ ๑๒ เดือน
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน๔,๐๔๐,๕๐๐ บาท
   งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓,๙๒๕,๗๑๔.๕๙ บาท
   ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ ๙๗.๑๖
   ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
   มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้    ส่วนเสีย ได้แก่ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากร ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความต้องการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับบุคคลภายในและภายนอก   
   ๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
   ผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้านการบริหารทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้
   ๑. หน้าที่ขององค์กรที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุความสำเร็จ
   ๒. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคลากร ได้มีการให้เจ้าหน้าที่บุคลากรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
   ๓. ด้านกฎหมายมีการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด
   ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency)
   มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร ซึ่งบุคคลภายนอกจะได้ทราบทุกขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงานของสำนัก และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ  http://artculture.nsru.ac.th/
   ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
   มีการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนัก ดังนี้
   -   มีการจัดตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจาก ๕ คณะ ผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และในภาพรวมของคณะ
   - มีคณะกรรมการประจำสำนักที่มาจากบุคคลภายนอกจำนวน ๕ คน
   ๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
   มีการบริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย โดยสำนักมี ๔ กลุ่มงาน มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อดูแลรับผิดชอบภารกิจของกลุ่มงาน โดยมีการมอบอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายกำกับดูแลแต่ละกลุ่มงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนัก
   ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
   ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ และขับเคลื่อนงานของสำนักตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และผู้บริหาร บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ หน่วยงานไม่เคยได้รับการร้องเรียนในทางเสื่อมเสีย
   ๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
   ผู้บริหารสำนักฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความเสมอภาคต่อการบริหารงานภายในสำนักฯ โดยรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญในการให้บริการต่อนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
   ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก และคณะกรรมการประจำสำนัก ผู้บริหารยึดหลักเคารพมติของเสียงส่วนใหญ่ และความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดฉันทามติ และการดำเนินงานของสำนักเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

  ๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๑
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๒
  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๓
  รายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๔
  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๕
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๖
  คู่มือการปฏิบัติงาน
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๗
  รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๘
  เว็บไซต์สำนักฯ  http://artculture.nsru.ac.th/
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๙
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๑๐
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๑๑
  คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๑๒
  รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๑๓
  สายตรงถึงผู้บริหาร
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๑๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
, ๒/๒๕๖๐ , ๓/๒๕๖๐ , ๔/๒๕๖๐ และ ๕/๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๓/๑๕
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  และ ๒/๒๕๖๐

 
         

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

     ผลการดำเนินการ

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดำเนินการและบริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ตามนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักฯ ดังนี้
   การบ่งชี้ความรู้
   - สำนักฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักฯ
   - มีการประชุมคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อสำรวจประเด็นในการจัดการความรู้ของสำนักฯ ซึ่งประเด็นในการจัดการความรู้ที่บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   การสร้างและแสวงหาความรู้
   - มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลความรู้เบื้องต้น
   - มีจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ ในประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้
   - มีการแสวงหาความรู้โดยจัดกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรของสำนักฯ โดยมีประเด็นในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  ๑. แนะนำรายละเอียดหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  ๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ  ๓. ขั้นตอนการเปิดใช้งานภายในอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
   - มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   - มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มารวบรวมเพื่อเตรียมการจัดทำ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
   - มีการนำข้อมูลความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และสร้างความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนและการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   - มีการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ สรุปประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาคู่มือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
   การเข้าถึงความรู้
   - มีการจัดพิมพ์เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรในสำนักฯ
   - มีการเผยแพร่เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://artculture.nsru.ac.th/
   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
   - มีการประชุมบุคลากรเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และประโยชน์ให้กับบุคลากรในสำนักฯ ในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
   การเรียนรู้
   - บุคลากรของสำนักฯ นำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานในชมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยสามารถให้บริการในเบื้องต้นได้

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      

 ๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๑
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๒
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ๑/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๓
  แผนการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๔
  สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๕
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ๒/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๖
  คู่มือการปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๗
  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน  และ รอบ ๑๒ เดือน
๕-๕.๑-NSRU_OC-๔/๘
  เว็บไซต์สำนักฯ  http://artculture.nsru.ac.th/   

 
การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

     ผลการดำเนินการ  

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดทำแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากร และมีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
   ๑. สำนักฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯจัดการจัดทำแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
   ๒. มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง ระยะ ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้ ๑. มีการวิเคราะห์ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และสภาพปัญหาของสำนัก ๒. มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของสำนักฯพบว่า ยังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจของสำนักฯ เนื่องจากนโยบายการจำกัดอัตรากำลังบุคลากรทำให้ขาดแคลนบุคลากรในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวขึ้น
   ๓. มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักฯ
   ๔.   มีการจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ดังนี้
     ๔.๑ จัดกิจกรรม/โครงการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ พัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
             ๔.๑.๑ โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกระบี่
             ๔.๑.๒ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
             ๔.๑.๓ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
             ๔.๑.๔ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี
        ๔.๒ มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรในสำนักทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
        ๔.๓ สถานที่ทำงาน มีการจัดและตกแต่งสถานที่ให้มีความสะอาด สวยงาม มีการจัดตกแต่งสวนบริเวณภายนอกสำนักงาน ทำให้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
        ๔.๔ ภารกิจหรืองานที่ทำ มีความชัดเจนในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงตอน มีงานทำอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงในอาชีพซึ่งเป็นหลักประกันให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกว่างานในอาชีพจะช่วยให้มีความสุขได้
        ๔.๕ เพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก สามัคคีของบุคลากรในสำนักฯ 
        ๔.๖ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว
   ๕.มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้
      ๕.๑ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      รอบ ๖ เดือน
      จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด ๔ กิจกรรม/โครงการ
      มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
      คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
      จำนวนตัวชี้วัดของแผน ๓ ตัวชี้วัด
      บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
      ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓   
      ๕.๒ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      รอบ ๙ เดือน
      จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด ๔ กิจกรรม/โครงการ
      มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ
      คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
      จำนวนตัวชี้วัดของแผน ๓ ตัวชี้วัด
      บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด
      ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  
      ๕.๓ ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
      รอบ ๑๒ เดือน
      จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด ๔ กิจกรรม/โครงการ
      มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๔ กิจกรรม/โครงการ
      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
      จำนวนตัวชี้วัดของแผน ๓ ตัวชี้วัด
      บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด
      ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๕-๕.๑-NSRU_OC-๕/๑
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๕/๒
  แผนอัตรากำลัง ระยะ ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๕/๓
  แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๕/๔
  สรุปการไปอบรม /ประชุม/ สัมมนา ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รอบ ๖ เดือน
  รอบ ๙ เดือน  และรอบ ๑๒ เดือน
๕-๕.๑-NSRU_OC-๕/๕
  สรุปผลโครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  สรุปผลโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
  สรุปผลโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  สรุปผลโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล
๕-๕.๑-NSRU_OC-๕/๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ , ๔/๒๕๖๐ และ ๕/๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๕/๗
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

   

 

ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสำนักที่ได้ปรับให้การ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานสำนักตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ

     ผลการดำเนินการ

    สำนักฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักและมหาวิทยาลัย ๓ ระบบ ดังนี้
    ๑. ระบบการควบคุมคุณภาพ
        ๑.๑ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่เป็นแนวทางให้สำนักฯ ต้องปฏิบัติตาม สำนักฯ ได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย
        ๑.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
        ๑.๓ สำนักฯ จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
    ๒. ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
         ๒.๑ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักฯ ต่อกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

          รอบ ๖ เดือน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้ ๕.๑

๓ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๑

๒ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๒

๒ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๓

๒ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๔

๓ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๕

๔.๒๘ คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

๒.๗๑ คะแนน

          รอบ ๙ เดือน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้ ๕.๑

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๑

๓ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๒

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๓

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๔

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๕

๔.๓๖ คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

๔.๕๖ คะแนน

          รอบ ๑๒ เดือน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้ ๕.๑

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๑

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๒

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๓

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๔

๕ คะแนน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ๕

๔.๔๑ คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

๔.๙๐ คะแนน

        ๒.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักฯ
        ๒.๓ มีการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักฯ (รอบ ๙ เดือน) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเองของสำนักฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
    ๓. ระบบการประเมินคุณภาพ
        ๓.๑ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักและสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักฯ
        ๓.๒สรุปผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักฯและมีการนำผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสำนักฯเพื่อปรับปรุงการทำงานและพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักฯให้ดียิ่งขึ้น   

  
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๑
  นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๒
  นโยบายการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๓
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๔
  แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๕
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๖
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๗
  รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสำนักฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน  และรอบ ๑๒ เดือน
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๘
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๒/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๙
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๒/๒๕๖๑
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๑๐
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๑๑
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๑๒
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักและสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕-๕.๑-NSRU_OC-๖/๑๓
  แผนพัฒนาคุณภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว


ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๕ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
 
การประเมินตนเองปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
๕ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
เป้าหมายที่กำหนด
ผลของเป้าหมายที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าคะแนนที่ได้
       
 

จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

วิธีปฏิบัติที่ดี
-