อัตราบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหารทั้งสิ้น ๔ คน หัวหน้างาน ๓ คน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๖ คน  รวมทั้งสิ้น ๑๓ คน โดยจำแนกได้ดังนี้
๑. อาจารย์ ข้าราชการ (สายวิชาการ)       ๓    คน    ๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)    ๓    คน
๓. ข้าราชการ (สายสนับสนุน)                 ๑    คน    ๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)  ๔    คน
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)         ๑    คน    ๖. ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)            ๑    คน

อัตรากำลังบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหารทั้งสิ้น ๖ คน หัวหน้ากลุ่มงาน ๑ คน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๔ คน  รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน โดยจำแนกได้ดังนี้
๑. อาจารย์ ข้าราชการ (สายวิชาการ)    
๓. ข้าราชการ (สายสนับสนุน)    
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)

๑ คน        ๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)        ๕ คน
๑ คน        ๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)      ๓ คน
๑ คน