คู่มือการปฏิบัติงาน
• คู่มือการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
• คู่มือขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการ พิธีกรรม
• คู่มือปฏิบัติงานการบริหารสำนักงาน
• คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
• คู่มือปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวก ประสานงาน
• คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการให้บริการ
• คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก
   ปีการศึกษา ๒๔๔๙
• คู่มือปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม
• คู่มือกระบวนการ ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน
• แผนกลยุทธ์การเงิน
• แผนจัดการความรู้
        • แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๗
        • แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๘
        • แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๙
        • แผนการจัดการความรู้ ๒๕๖๐
        • แผนการจัดการความรู้ ๒๕๖๑
• แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
        • แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี (๕๘ - ๖๑)
        • แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๕๘
        • แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๕๙
        • แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๖๐
        • แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๖๑
• แผนบริหารความเสี่ยง
        • แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๕๘
        • แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๕๙
        • แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๐
        • แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๑
        • แผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๒
• แผนปฏิบัติราชการ
        • แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๕๘
        • แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๕๙
        • แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๐
        • แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๑
        • แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๒
• แผนประกันคุณภาพ
        • แผนประกันคุณภาพ ๒๕๕๗
        • แผนประกันคุณภาพ ๒๕๕๘
        • แผนประกันคุณภาพ ๒๕๕๙
        • แผนประกันคุณภาพ ๒๕๖๐
        • แผนประกันคุณภาพ ๒๕๖๑
        • แผนพัฒนาคุณภาพ ๒๕๕๗
        • แผนพัฒนาคุณภาพ ๒๕๕๘
        • แผนพัฒนาคุณภาพ ๒๕๕๙
        • แผนพัฒนาคุณภาพ ๒๕๖๑
• แผนพัฒนาบุคลากร
        • แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๘
        • แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๙
        • แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๐
        • แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๑
        • แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๒
        • แผนอัตรากำลังระยะ ๔ ปี (๕๘-๖๑)
        • แผนอัตรากำลังระยะ ๔ ปี (๖๒-๖๕)
• แผนยุทธศาสตร์
    • แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๕๘-๖๑)
    • แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๖๑-๖๔)

รายการประเมินตนเอง
• SAR ๒๕๕๗
• SAR ๒๕๕๘
• SAR ๒๕๕๙
• SAR ๒๕๖๐
• SAR ๒๕๖๑

รายการศึกษาตนเอง
• รายงานการศึกษาตนเอง ssr ๒๕๕๘
• รายงานการศึกษาตนเอง ssr ๒๕๕๙
• รายงานการศึกษาตนเอง ssr ๒๕๖๐
• รายงานการศึกษาตนเอง ssr ๒๕๖๑

รายการประจำปี
• รายงานประจำปี ๒๕๕๘
• รายงานประจำปี ๒๕๕๙
• รายงานประจำปี ๒๕๖๐
• รายงานประจำปี ๒๕๖๑

รายงานการจัดทำโครงการ
• รายงานสรุปโครงการดูงานกรุงเทพ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการดูงานจันทบุรี ระยอง และชลบุรี - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพิธีถวายชัยมงคล รัชกาลที่ 10 - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการไทดำ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแห่งโลกกว้างรุ่นเยาว์ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการภูมิปัญญาการแพทย์ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการวันแม่ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการวันสถาปนา - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานกระบี่ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานเลย อุดรธานี และหนองคาย - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอบรมเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและเยาวชน - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอ่านเขียน-ขับขานกวีนิพนธ์ - ปี 2560
• รายงานสรุปโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป - ปี 2560
• รายงานสรุปผลกิจกรรม คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์ 62
• รายงานสรุปผลโครงการงานใบตอง (กระทงประดิษฐ์) 62
• รายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผน ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 62
• รายงานสรุปผลกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 62
• รายงานสรุปโครงการเสวนาต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 62
• รายงานสรุปโครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย 62
• รายงานสรุปผลโครงการ km การเบิกจ่าย 62
• รายงานสรุปโครงการรวบรวมข้อมูลภาคสนามรำกลองยาว 62
• รายงานสรุปโครงการประกวดภาพถ่าย
   กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 62
• รายงานสรุปผลจัดทำข้อมูลทะเบียนวัตถุด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 62
• รายงานสรุปผลโครงการจัดทำฐานข้อมูลวัดจังหวัดนครสวรรค์ 62
• รายงานสรุปผลโครงการวันขึ้นปีใหม่ 62
• รายงานสรุปผลโครงการงานใบตอง (การห่ออาหารและภาชนะ) 62
• รายงานสรุปโครงการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเต้นกำรำเคียว 62
• รายงานสรุปผลกิจกรรม วันพระราชทานนามราชภัฏ 62
• รายงานสรุปผลโครงการมัคคุเทศก์น้อย 62
• รายงานสรุปโครงการศิลปินแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 62
• รายงานสรุปโครงการอบรมทำขนมไทย ปั้นดิน และตลาดวัฒนธรรม 62
• รายงานสรุปผลกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย 62
• รายงานสรุปผลโครงการงานใบตอง (บายศรี) 62
• รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานลพบุรี 62
• รายงานสรุปโครงการจับจีบผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ 62
• รายงานสรุปผลโครงการแจ้งแล้วเวสาลี ครั้งที่ 5 62
• รายงานสรุปโครงการถ่ายทอด คืนความรู้รำกลองยาว 62
• รายงานสรุปโครงการถ่ายทอด คืนความรู้เต้นกำรำเคียว 62
• รายงานสรุปผลโครงการ km ธุรการ 62
• รายงานสรุปผลโครงการหล่อเทียนพรรษา 62
• รายงานสรุปผลโครงการถวายชัยมงคลรัชกาลที่ 10 62
• รายงานสรุปผลโครงการงานใบตอง (ศิลปะการแทงหยวกกล้วย) 62

แบบฟอร์มสำนัก
• แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ | pdf | word |
• แบบฟอร์มช่วยเรื่องขอไฟพระราชทาน | pdf | word |
ดาวน์โหลดไฟล์