...
ECI Center โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ปี ๒๕๖๗


วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย (Education and Community Improvement Center: ECI Center)” ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายกิตน์บดี สุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี

ประกาศข่าวเมื่อ : 18 มี.ค. 2567 โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์