...
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ ๓๙๘ หมู่ ๙ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙
สำนักงาน : ๑๑๓๕
ผู้อำนวยการฯ : ๑๑๓๖
รองผู้อำนวยการฯ : ๑๑๓๗
หอวัฒนธรรม : ๑๑๓๗
โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒๕๒๑
Facebook www.facebook.com/culturensru
Website http://artculture.nsru.ac.th/
e-Mail artculture@nsru.ac.th
แผนที่
Facebook
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์