...
คู่มือปฏิบัติงาน
ลำดับ ชื่อเอกสาร
1 คู่มือการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2 คู่มือขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการ พิธีกรรม
3 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารสำนักงาน
4 คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
5 คู่มือปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวก ประสานงาน
6 คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการให้บริการ
7 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก ปีการศึกษา ๒๔๔๙
8 คู่มือปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม
9 คู่มือกระบวนการ ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ
10 คู่มือการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)
11 โครงสร้างการบริหารสำนักศิลปะ
12 โครงสร้างภาระกลุ่มงาน ๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์