...
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗


วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗” ณ ห้องพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ สำหรับศิลปินที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗” มีดังนี้ ๑) สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายกาศ กล่ำน้อย และนายประจวบ ฟักผล ๒) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายคำดี ขุนดารา, นายกิตติศักดิ์ แสงจันทร์ และนายมนตรี เผือกจีน ๓) สาขาเยาวชนผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วงโปงลางแม่เปิน โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) และนางสาวกุลนิภา สายนาค ในพิธีเชิดชูเกียรติได้มีการแสดงโขน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา กำกับการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดงโดย ครูกิตติศักดิ์ แสงจันทร์ ศิลปินถิ่นสวรรค์ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดีคณะครุศาสตร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, คณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ตัวแทนนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน และหัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา และศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และ๒๕๖๖ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่/ เป้าประสงค์ที่ ๑. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) แก่สังคมท้องถิ่น/ กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น

ประกาศข่าวเมื่อ : 21 มี.ค. 2567 โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์