...
อบรมศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗


วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด “โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรม:การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการศิลปินถิ่นสวรรค์” ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านหนองโพ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ทำหน้าที่พิธีกร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ แสงจันทร์ ศิลปินถิ่นสวรรค์ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรม

ประกาศข่าวเมื่อ : 21 มี.ค. 2567 โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์