...
พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปางขนุน


วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประธานใน “พิธีเปิดและมอบแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านปางขนุน ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และมีนายอนุสรณ์ บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง, ประธานและกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านปางขนุนจัดการแสดงในพิธีเปิด ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด “วิพิธทัศนาแม่เล่ย์ เมืองอุดม” ซึ่งเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ถ่ายทอดจากความเชื่อ วิถีชิวิตการประกอบอาชีพของชาวแม่เล่ย์ และได้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวของชาวแม่เล่ย์ โดยการแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ แสงธรรมนำวิถี/ช่วงที่ ๒ ยลวิถีพฤกษาและนที/ช่วงที่ ๓ อุดมทรัพย์เกิดเมืองใหม่ โครงการดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่/ เป้าประสงค์ที่ ๑. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) แก่สังคมท้องถิ่น/ กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น

ประกาศข่าวเมื่อ : 28 มี.ค. 2567 โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์