...
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗


วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการสถาบัน, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์, รองคณบดี, รองผู้อำนวยการสำนัก, คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา, นักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กิจกรรมในพิธี ได้แก่ - การแสดงวงมหาดุริยางค์ไทย ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ชุดระบำอาซิ้ม” ควบคุมและฝึกซ้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ และคณะวิทยากรในโครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบสานวัฒนธรรมไทย : การบรรเลงและปรับวงดนตรีไทย” เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักแสดงระบำอาซิ้ม คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และอาจารย์กนกพัชร์ แจ่มฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมของการบรรเลงดนตรีไทย - พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์ (นิทานประจำถิ่น) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - พิธีมอบรางวัล “ภูมิราชภัฏ” ให้แก่ กลุ่มเต้นกำรำเคียว องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พิธีกร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร คำเมือง ทีมถ่ายทอดสด: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบคุณภาพจาก: นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์

ประกาศข่าวเมื่อ : 2 เม.ย. 2567 โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์