...
สถานีวัฒนธรรม Arts and Culture NSRU
การสร้างมูลค่าทางภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่องภูมิปัญญา

ผู้ให้ความรู้ : รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัตน์ การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งรายได้และคุณค่าทางจิตใจ เพื่อการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ วิถีชีวิตชุมชน โดยเน้นการพัฒนายั่งยืนบนพื้นฐานในด้านความหลากหลายของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสามารถนำมาต่อยอดในเชิงความสร้างสรรค์ได้ เรียกว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของชุมชน ป.ล. โปรดติดตามรับชมและรับฟังเรื่องราวองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่น่าสนใจในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป และขอฝากกดไลก์ กดแชร์คลิปนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมานาน เพื่อให้ยังคงดำรงอยู่เป็น “รากเหง้า” ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปชุมชนคุณธรรม : ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน

ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง การส่งเสริมคุณธรรมทุกระดับตามแผนพัฒนาคุณธรรมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม เพื่อสร้างคนดี สังคมดี และมุ่งเน้นด้วยหลัก “บวร” ทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานคุณธรรมและวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ป.ล. โปรดติดตามรับชมและรับฟังเรื่องราวองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่น่าสนใจในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป และขอฝากกดไลก์ กดแชร์คลิปนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมานาน เพื่อให้ยังคงดำรงอยู่เป็น “รากเหง้า” ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่นาฏยลักษณ์ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง

ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” เป็นนาฏยประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อบูชาและรำลึกถึงพระยาราม การประดิษฐ์ท่ารำเริ่มจากการศึกษาประวัติศาสตร์วัดวรถนาถบรรพต พระอารามหลวง, ประวัติศาสตร์เมืองพระบางในสมัยสุโขทัย, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี เพื่อประพันธ์เพลงขึ้นใหม่, ออกแบบเครื่องแต่งกาย และท่ารำ ซึ่งกระบวนท่ารำ แบ่งออกเป็น ท่ารำหลัก, ท่ารำรอง และท่ารำเชื่อม ดังนั้น ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง จึงมีกลิ่นอายแบบศิลปะสุโขทัยตอนปลาย หรือ อยุธยาตอนต้น ป.ล. โปรดติดตามรับชมและรับฟังเรื่องราวองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่น่าสนใจในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป และขอฝากกดไลก์ กดแชร์คลิปนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมานาน เพื่อให้ยังคงดำรงอยู่เป็น “รากเหง้า” ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปลิเกนครสวรรค์ ส่องศิลป์สืบถิ่นไทย

“คนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นไทยในหัวใจ และมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะศิลปะการแสดง” ผู้ถ่ายทอดเรื่องราว : นางสาวศศิวิมล หรูประเสริฐรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย เขียนบท : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “ลิเกนครสวรรค์ : ส่องศิลป์สืบถิ่นไทย” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่นนครสวรรค์ในเพลงลูกทุ่ง

“เชิญเที่ยวนครสวรรค์ในเส้นทางตามรอยเสียงเพลงที่บอกเล่าสะท้อนประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คนในชุมชน เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน” ผู้ถ่ายทอดเรื่องราว : นายรณภรณ์ เนตรดี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เขียนบท : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “นครสวรรค์ในเพลงลูกทุ่ง : ชวนเที่ยวนครสวรรค์ผ่านบทเพลง” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่นหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ : ผู้ให้ความรู้:นายปริญญา จั่นเจริญนักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ : ศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครสวรรค์” “เรื่องเล่าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่น“การอ่านฟังเสียง สำเนียงไทย” ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ

“หลักพื้นฐานการอ่านภาษาไทย ที่ควรให้ความสำคัญมี ๔ ประการ คือ อักขรวิธี ลีลาการนำเสนอ ความถูกต้อง และความชัดเจน” ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ “อ่านฟังเสียง สำเนียงไทย” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่นปี่พาทย์มอญในสังคมไทย ผู้ให้ความรู้ : อาจารย์ชุดาสมร ดิเรกศิลป์ และอาจารย์วรรณวลี คำพันธ์

"ปี่พาทย์มอญในสังคมไทย จากมหรสพสมโภชสู่วัฒนธรรมดนตรีในงานอวมงคล" ผู้ให้ความรู้ : อาจารย์ชุดาสมร ดิเรกศิลป์ และอาจารย์วรรณวลี คำพันธ์ “ปี่พาทย์มอญในสังคมไทย” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่นเล่าขานนิทาน สืบตำนานท้องถิ่น แผ่นดินนครสวรรค์

"นิทานพื้นบ้านเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่ควรอนุรักษ์และร่วมสืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น" ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ และนายนารา รัตนพงษ์ผาสุก แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมชุด “เล่าขานนิทาน สืบตำนานท้องถิ่น แผ่นดินนครสวรรค์” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่นสิงโตและเทพเจ้า ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม เป็นตัวแทนความเป็นสิริมงคล : รองศาสตราจารย์ณัฐ ล้ำเลิศ

แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมชุด “สิงโตกวางตุ้ง ภาพแทนสัญลักษณ์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่น“ตาคลี...จากวันวาน...สู่กาลปัจจุบัน” ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น

“ตาคลี...จากวันวาน...สู่กาลปัจจุบัน” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองแห่งสุคติภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ คุ้มขำ

"ไตรภูมิกถาแห่งธรรมราชาสู่เมืองฟ้าจังหวัดนครสวรรค์" ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ คุ้มขำ “นครสวรรค์เมืองแห่งสุคติภูมิ” สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่นที่มาภาษาของชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้จัดทำและเผยแพร่สื่อออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่น “ชื่อวัด” มีความสำคัญในแง่มุมของการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่นได้ชัดเจนที่สุด และเนื่องจากภาษาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ "ชื่อวัด" จึงสามารถบอกเล่าภูมิหลังที่สื่อความหมายมาจากภาษาต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความรู้สึกที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม และวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี” ผู้ให้ความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศการแสดงเชิดสิงโตกว๋องสิว ตอนกินผัก กินส้ม โดยคณะสิงโตกว๋องสิว นครสวรรค์

การแสดงเชิดสิงโตกว๋องสิว ตอนกินผัก กินส้ม โดยคณะสิงโตกว๋องสิว นครสวรรค์ เนื่องในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสิงโตกว๋องสิว วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์

การเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์” วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์ คุณนวพันธุ์ เหมชาติวิรุฬห์ EP.2

การเชิดสิงโต เป็นวัฒนธรรมจีนที่มักเกิดขึ้นในเทศกาลสำคัญตามประเพณีจีน โดยเฉพาะในช่วงวันตรุษจีน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้เชิดสิงโต และผู้ที่ได้ชมการเชิดสิงโต ใน EP.2[2/2] นี้...คุณนวพันธุ์ เหมชาติวิรุฬห์ (กรรมการสมาคมกว๋องสิวนครสวรรค์)...จะมาบอกเล่าถึงเอกลักษณ์ของสิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์ ทั้งท่าทางการเชิดที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิงโต ชุดสิงโต หัวสิงโต ดนตรีประกอบการเชิดที่สนุกสนาน รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเชิดสิงโตกว๋องสิวของลูกหลานชาวจีนนครสวรรค์สิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์" คุณนวพันธุ์ เหมชาติวิรุฬห์ EP.1

"สิงโตกว๋องสิวนครสวรรค์" หนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมจีนที่โดดเด่นในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์...สิงโตถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและความกล้าหาญ ผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโต จะมีโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการ "ทรัพยากรน้ำ" รองศาสตราจารย์ ดร. ทินพันธุ์ เนตรแพต้นกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศศิลปินลุ่มน้ำเจ้าพระยา คุณวุฒิชัยศิลปินลุ่มน้ำเจ้าพระยา คุณวิษณุศิลปินลุ่มน้ำเจ้าพระยา คุณปราโมทย์ศิลปินลุ่มน้ำเจ้าพระยา คุณนิพนธ์ศิลปินลุ่มน้ำเจ้าพระยา คุณชัชวาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์