...
ปรัชญา

ศิลปวัฒนธรรมเป็นรากฐานความเข้มแข็งของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชั้นนำของท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พันธกิจ

๑. สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. สร้างภาคีเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖. ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์

ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์