...
ข่าวกิจกรรม
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการสถาบัน, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์, รองคณบดี, รองผู้อำนวยการสำนัก, คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา, นักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กิจกรรมในพิธี ได้แก่ - การแสดงวงมหาดุริยางค์ไทย ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ชุดระบำอาซิ้ม” ควบคุมและฝึกซ้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ และคณะวิทยากรในโครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบสานวัฒนธรรมไทย : การบรรเลงและปรับวงดนตรีไทย” เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักแสดงระบำอาซิ้ม คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และอาจารย์กนกพัชร์ แจ่มฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมของการบรรเลงดนตรีไทย - พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์ (นิทานประจำถิ่น) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - พิธีมอบรางวัล “ภูมิราชภัฏ” ให้แก่ กลุ่มเต้นกำรำเคียว องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พิธีกร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร คำเมือง ทีมถ่ายทอดสด: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบคุณภาพจาก: นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์

อบรม "การสืบสานวัฒนธรรมไทย : การบรรเลงและปรับวงดนตรีไทย"

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบสานวัฒนธรรมไทย : การบรรเลงและปรับวงดนตรีไทย” ณ ห้องประชุมชอนตะวัน และห้องประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี นางวรภรณ์ เชื่อมไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธี การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิพักตร์ คล้ายสุบิน (กลุ่มขับร้อง) อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, อาจารย์ชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุล (กลุ่มเครื่องสาย) อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ (กลุ่มเครื่องเป่า) หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ณยศ สาตจีนพงษ์ (กลุ่มเครื่องตี) อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, อาจารย์พรรษพงศ์ สิขัณฑกนาค (กลุ่มเครื่องหนัง) หัวหน้าภาควิชาดนตรีไทยโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีนาฏศิลป์, อาจารย์วรรณวลี คำพันธ์ (กลุ่มเครื่องตี) อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์วรุตม์ ปัทมดิลก (กลุ่มเครื่องสาย) อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์, โรงเรียนประชานุเคราะห์, โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม, โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม, โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ, โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์, โรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์, โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม, โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์, โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร, โรงเรียนวัดดงกะพี้, โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์, โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ รวมทั้งนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้ผ่านการอบรมจากกิจกรรมดังกล่าว ได้ร่วมกันบรรเลงดนตรีวงมหาดุริยางค์ไทย ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ในพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปางขนุน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประธานใน “พิธีเปิดและมอบแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านปางขนุน ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และมีนายอนุสรณ์ บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง, ประธานและกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านปางขนุนจัดการแสดงในพิธีเปิด ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด “วิพิธทัศนาแม่เล่ย์ เมืองอุดม” ซึ่งเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ถ่ายทอดจากความเชื่อ วิถีชิวิตการประกอบอาชีพของชาวแม่เล่ย์ และได้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวของชาวแม่เล่ย์ โดยการแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ แสงธรรมนำวิถี/ช่วงที่ ๒ ยลวิถีพฤกษาและนที/ช่วงที่ ๓ อุดมทรัพย์เกิดเมืองใหม่ โครงการดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่/ เป้าประสงค์ที่ ๑. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) แก่สังคมท้องถิ่น/ กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗” ณ ห้องพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ สำหรับศิลปินที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗” มีดังนี้ ๑) สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายกาศ กล่ำน้อย และนายประจวบ ฟักผล ๒) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายคำดี ขุนดารา, นายกิตติศักดิ์ แสงจันทร์ และนายมนตรี เผือกจีน ๓) สาขาเยาวชนผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วงโปงลางแม่เปิน โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) และนางสาวกุลนิภา สายนาค ในพิธีเชิดชูเกียรติได้มีการแสดงโขน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา กำกับการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดงโดย ครูกิตติศักดิ์ แสงจันทร์ ศิลปินถิ่นสวรรค์ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดีคณะครุศาสตร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, คณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ตัวแทนนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน และหัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา และศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และ๒๕๖๖ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่/ เป้าประสงค์ที่ ๑. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) แก่สังคมท้องถิ่น/ กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น

อบรมศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด “โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรม:การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการศิลปินถิ่นสวรรค์” ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านหนองโพ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ทำหน้าที่พิธีกร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ แสงจันทร์ ศิลปินถิ่นสวรรค์ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรม

ECI Center โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย (Education and Community Improvement Center: ECI Center)” ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายกิตน์บดี สุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ และนางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้กำลังใจ ทีมนักแสดง “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ โคราชฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ ศูนย์การค้า Central Korat อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี และอาจารย์กนกพัชร แจ่มฟ้า สาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประพันธ์เพลงโดย ศาสตราภิชาน ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ต้อนรับโรงเรียนวัดคันโช้ง

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ คณะคุณครู นักเรียน และคณะผู้ปกครอง โรงเรียนวัดคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทำหน้าที่นำชมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ และนางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วม พิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทำหน้าที่ประธานเปิดงาน จุดประสงค์ของงานครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดงในแต่ละสถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ทำหน้าที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับของที่ระลึกจากเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพลงฉ่อย

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด “โครงการสืบสานและสร้างสรรค์เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพลงฉ่อย" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ เกตุฟัก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์มอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ในฐานะร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นับเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยมีวิทยากรได้แก่ นางสาวสุธาทิพย์ ธราพร, นางสุภาพร อร่ามศรี, นายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ, นายสามารถ ประสงค์สุข, นายธวัชชัย เกตุเสาะ, นายจิรพงษ์ ตามสมัย, นายธีรพงษ์ บุญสิทธิ์, นายธนาวัฒน์ สมบัติ, นายราเมศวร์ พุ่มพฤกษ์ และ นายนารา รัตนพงศ์ผาสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงและความเป็นไทย ได้มอบรางวัลให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแสดงเพลงฉ่อย “โครงการสืบสานและสร้างสรรค์เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพลงฉ่อย" สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๑ : มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (value-based economy) แก่สังคมท้องถิ่นกลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ในชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละคะแนนที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์/ ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative cultural) ในชุมชนท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม ๑. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพลงฉ่อย ๒. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพลงฉ่อยและฝึกปฏิบัติร้องเพลงฉ่อย และสร้างจิตสำนึกในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ๑. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จำนวน ๓๐ คน ๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ คน ๓. สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง จำนวน ๑๐ คน ผลจากการมีส่วนร่วม ๑. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดจิตสำนึกในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ๒. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพลงฉ่อยและฝึกปฏิบัติร้องเพลงฉ่อย ๓. มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กับ สถานศึกษาในท้องถิ่น การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ๑. มีการนำข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมมาส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น ๒. มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ๓. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดี ทำหน้าที่ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

สวมชุดจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๖๗

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะกรรมการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร่วมสวมชุดจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, นางจินตนา ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายจิณณพัต เรืองสังข์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ข้อมูลเชิงวิชาการที่มีการรวบรวมไว้ที่ “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น ทั้งนี้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, นางจินตนา ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายจิณณพัต เรืองสังข์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าชมห้องนิทรรศการนิมานรดี โดย มีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญ ทำหน้าที่บรรยาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสืบสานและสร้างสรรค์เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง" โดยมีรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน ได้แก่ นาวาอากาศโท ดร.สมบัติ สมศรีพลอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, รองศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ดรุนัยธร สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับลักษณะการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง ให้แก่ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ, โรงเรียนโพฒิสารศึกษา, โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์, โรงเรียนหนองฉางวิทยา, โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และโรงเรียนทับกฤชพัฒนา “โครงการสืบสานและสร้างสรรค์เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง" สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๑ : มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (value-based economy) แก่สังคมท้องถิ่นกลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ในชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละคะแนนที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์/ ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative cultural) ในชุมชนท้องถิ่น

โครงการวันธรรมสวนะ “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” วิถีพุทธ วิถีไทย

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการวันธรรมสวนะ “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” วิถีพุทธ วิถีไทย ณ ศาลาการเปรียญ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

ประชุมเตรียมงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมเตรียมงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ร่วมกับ นางสุกัญญา มีวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี, อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักงานอธิการบดี และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ประชุมคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานที่ประชุม และนางเบญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทำหน้าที่นำชมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีเปิดโครงการปลูกฝังวิถีไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกฝังวิถีไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชน กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ศาสนพิธีและมารยาทไทย และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น ๒ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการฯ พร้อมนี้ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวให้โอวาท พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครู จากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน Cr.สนง.วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

การประชุม ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม Dragon Year Nakhon Sawan Arts Exhibition 2024

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม Dragon Year Nakhon Sawan Arts Exhibition 2024 ณ หอศิลป์นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้แบบไทย – ไท ปีที่ ๖

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้แบบไทย – ไท ปีที่ ๖ ชุดองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องศิลปะการแสดง : สืบสาน ลานศิลป์ ถิ่นสวรรค์ โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมศิลปะการแสดง : สืบสาน ลานศิลป์ ถิ่นสวรรค์

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมศิลปะการแสดง : สืบสาน ลานศิลป์ ถิ่นสวรรค์ โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้แบบไทย – ไท ปีที่ ๖ ชุดองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องศิลปะการแสดง : สืบสาน ลานศิลป์ ถิ่นสวรรค์ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานด้านหน้าอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทย : วัฒนธรรมถิ่นสวรรค์ จากโรงเรียนเครือข่ายวัฒนธรรมในนครสวรรค์ การแสดงชุดที่ ๑ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแสดงชุดที่ ๒ จากโรงเรียนนครสวรรค์ การแสดงชุดที่ ๓ จากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ การแสดงชุดที่ ๔ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) การแสดงชุดที่ ๕ จากโรงเรียนไพศาลีพิทยา การแสดงชุดที่ ๖ จากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

กิจกรรมลานตลาด หลากวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้แบบไทย – ไท ปีที่ ๖ กิจกรรมลานตลาด หลากวัฒนธรรม และเข้าเยี่ยมชมร้านค้าในลานตลาด หลากวัฒนธรรม ณ บริเวณสนามหญ้า ลานด้านหน้าอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าหลากวัฒนธรรมจาก ๕ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการนำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรม, การแสดงดนตรี “วงโฟล์คซอง” ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, กิจกรรมวาดสีชอล์ค บนพื้นถนน ให้กลายเป็น “ถนนศิลปะ” (Street Art), กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าดิบ, บริการภาพล้อเลียน, จุดถ่ายภาพทางวัฒนธรรม สำหรับเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมแต่งกายด้วย “ชุดไทย” หรือ “ชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมนานาชาติ”

สวมชุดจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ๒๕๖๗

“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสวมชุดจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เยี่ยมชมวังมังกร ในโอกาสพิธีเปิดตา และฉลองครบรอบ ๖๐ ปี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เดินทางไปให้กำลังใจ คณะมังกรทอง จ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ และเยี่ยมชมวังมังกร ในโอกาสพิธีเปิดตา และฉลองครบรอบ ๖๐ ปี คณะฯ ณ ศาลาเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ หลังศาลเจ้าแม่หน้าผา

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดร.สว่าง

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องสัมมนา ๑ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีรองศาสตราจารย์ณัฐ ล้ำเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้น ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยดอกไม้ และ รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ดรุนัยธร ในฐานะ คณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เป็นตัวแทน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี ๒๕๓๙ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างงานผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างงานผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “หุ่นกระบอก” ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรมในงาน ได้แก่ การบรรยายความรู้เบื้องต้นหุ่นกระบอกแม่เชวง อ่อนละม้าย โดยอาจารย์วิพักตร์ คล้ายสุบิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนหน้าหุ่นกระบอกและเทคนิคการทำเครื่องประดับเครื่องแต่งกาย โดยวิทยากร คุณวีระวุฒ นิพนธ์ และ คุณสถาปัตย์ ทองพืช

ลงพื้นที่ประชุมปรึกษาหารือการสำรวจและประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ "ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี"

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมลงพื้นที่ประชุมปรึกษาหารือการสำรวจและประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ "ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประชุม เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์ (นิทานประจำถิ่น)

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ และอาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยร่วมประชุม เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์ (นิทานประจำถิ่น)

ชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ ห้อง ๑ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู อยู่เจริญ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวพัชชาวดี แก่นสัก, นางสาวอมราวดี ปานเทศ, นางสาวศิริพร พลอยเกิด, นางสาวณัฐกานต์ สว่างศรี, นายภูเบศ เดือนงาม และ นางสาวเบญจรงค์ คำวัน นักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

รัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และ นางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป ๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพลงฉ่อย”

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เข้าประชุมร่วมกับ ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพลงฉ่อย” ในวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” โดยมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

ประชุมเตรียมการโครงการสืบสานและสร้างสรรค์

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ประชุมเตรียมการโครงการสืบสานและสร้างสรรค์ เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น "กิจกรรมลานตลาด หลากวัฒนธรรม" ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ๕ คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชติกา ลิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร พิมพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ คณะครุศาสตร์ และ ตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ, ผศ.ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผศ. ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณรอบพระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง และมอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ รศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องด้วยจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมรัฐพิธี “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

ประชุมเตรียมการพิธีถวายปริญญาบัตรและถวายมุทิตาสักการะ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมเตรียมการพิธีถวายปริญญาบัตรและถวายมุทิตาสักการะ พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์, อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธิดา อินทร์แป้น อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และศิลปะ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และศิลปะ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และที่ประชุมมีมติเสนอเห็นชอบในการเสนอเป็น “เจ้าภาพมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ “Thailand Biennale 2025”

อบรม “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” วันที่ ๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่นาฏยลักษณ์ “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” นาฏยประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, นายเสถียร ดามาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อาจารย์วรรณวลี คำพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์-โรงเรียนสตรีนครสวรรค์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์-โรงเรียนลาดยาววิทยาคม และ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่นาฏยลักษณ์ “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” จัดขึ้นในวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมการอบรมในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ การบรรยายและเสวนา เรื่อง “นาฏยลักษณ์ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์กนกพัชร แจ่มฟ้า สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรม “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” วันที่ ๑

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่นาฏยลักษณ์ “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” นาฏยประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์-โรงเรียนสตรีนครสวรรค์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์-โรงเรียนลาดยาววิทยาคม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่นาฏยลักษณ์ “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” จัดขึ้นในวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมการอบรมในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ การอภิปรายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “นาฏยลักษณ์ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์กนกพัชร แจ่มฟ้า สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลาเห็ด : ทอดมันปลากราย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น: กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไท ปีที่ ๖ ชุดองค์ความรู้วิถีศิลป์การกินอยู่ของชาวนครสวรรค์ ว่าด้วยเรื่อง “ปลาเห็ด : ทอดมันปลากราย” กิจกรรมสนับสนุน ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีฯ กิจกรรมในงาน ได้แก่ การกล่าวถึงความสำคัญและการพิจารณาสรรหาเพื่อคัดเลือกรายการอาหารให้เป็น ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ เกตุฟัก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, การอภิปรายแบบเสวนา เรื่อง “ปลาเห็ด : ทอดมันปลากรายนครสวรรค์” โดยวิทยากร นางวาสนา พูลเพิ่ม ร้านป้าเฮียะทอดมันปลากราย และ การถ่ายทอดองค์ความรู้และขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และการจัดเตรียมส่วนผสมและวัตถุดิบ โดยวิทยากร อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ และคณะ จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พิธีกร: นายอภิชาติ จุมพล บันทึกภาพ: นางสาวณัฐนรี แสงสุข

ประชุมเตรียมการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมเตรียมการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไท ปีที่ ๖ ชุดองค์ความรู้วิถีศิลป์การกินอยู่ของชาวนครสวรรค์ ว่าด้วยเรื่อง “ปลาเห็ด : ทอดมันปลากราย” กิจกรรมสนับสนุน ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น และ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่นาฏยลักษณ์ “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” นาฏยประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

นักศึกษารายวิชาการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรนันทนาการ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นักศึกษารายวิชาการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรนันทนาการ นำโดย อาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์

พิธีมอบหนังสือ “จดหมายเหตุเมืองตาคลี”

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น คณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือ “จดหมายเหตุเมืองตาคลี” ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวและภาพถ่ายของเมืองตาคลี ณ โรงเรียนปรียาโชติ(แผนกอนุบาล) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอมร บริรักษ์เลิศ อดีตนายอำเภอตาคลีเป็นประธานในพิธี และมีดร.ปาริชาติ ปรียาโชติ อำนวยความสะดวกในการจัดงาน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณพระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

หารือกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปางขนุน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าหารือกับนายอนุสรณ์ บุญประคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงาน “กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านปางขนุน, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ (นางสาวพัชชาวดี แก่นสัก, นางสาวอมราวดี ปานเทศ) เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านปางขนุน ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบ “พระครูนิติสุตากร ดร.(สุภัค วิรโช) เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เขต ๒, เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ และ ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิกัญญ์ มาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ (นางสาวพัชชาวดี แก่นสัก, นางสาวอมราวดี ปานเทศ) เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (นายสันติ คุณาวงศ์ ประธานหอศิลป์นครสวรรค์, นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์, นางสาวมัชรี สุขบาง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์), ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์เอกปกครองท้องถิ่น เข้าชมหอวัฒนธรรม

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาสี่แควศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี, ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี, นางสุกัญญา มีวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ดร.สมพร พูลพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๘๙ รูป) เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

พิธีวางพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี

ประชุมหารือประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ประชุมหารือร่วมกับรองคณบดี และผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ตึกขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ประชุมร่วมกับพันตรีพิเชษฐ กันพิทักษ์ สังกัดกองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าประชุมร่วมกับพันตรีพิเชษฐ กันพิทักษ์ สังกัดกองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์, นางสาวมัชรี สุขบาง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายอนุชา สพงษ์ดี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่ภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับทราบ โดยจะจัดแสดง ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์พระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๘ - ๒๕๑๙ ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ เคยมีหนังสือขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์จากสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ เพื่อนำมาจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องนิมมานนรดี ชั้น ๑ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณพระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์”

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อธำรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น กิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์” ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำหน้าที่วิทยากรในการเสวนา และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ในประเด็นต่างๆ เช่น “นิยามความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”, “ลักษณะและความสำคัญของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่อการศึกษาท้องถิ่น”, “วิธีการศึกษาท้องถิ่น”, “นครสวรรค์ในมิติประวัติศาสตร์” และ “ตาคลี...จากวันวาน...สู่กาลปัจจุบัน” ทั้งนี้ หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต้อนรับสมาชิกกลุ่มชมรมศิษย์เก่าประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา ๒๕๑๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ สมาชิกกลุ่มชมรมศิษย์เก่าประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา (ป.ป.) วิทยาลัยครูนครสวรรค์ รุ่นปี ๒๕๑๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทำหน้าที่นำสมาชิกกลุ่มชมรมฯ ชมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเทวสภา สถาบันฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

การเสวนา “มองอนาคต นครสวรรค์”

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมาย นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงาน การเสวนา “มองอนาคต นครสวรรค์” นครแห่งศิลปะและศิลปะเพื่อการพัฒนาเมือง สู่...ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ การเสวนาประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการจัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ การออกแบบเมืองศิลปะ โดย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายกมล ทัศนาญลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมและสื่อผสม) พ.ศ.๒๕๔๐, อาจารย์ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินสถาปนิก ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร พ.ศ.๒๕๖๓, นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์และรองประธานกฎบัตรไทย, นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และ นายพิพัฒน์ อัฒพุธ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.พิษณุโลก

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง งานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง งานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณเชิงเขากบหน้าเทศบาลนครสวรรค์ - วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ และ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในคราวเดียวกัน ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ "นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์"

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ "นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์" เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ รวมทั้งการดำเนินงานให้ครอบคลุมพันธกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี ทำหน้าที่ประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จาก ๑๐ หน่วยงาน และนักศึกษาจาก ๕ คณะ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เตรียมข้อมูลและแนวทางเบื้องต้นที่จะใช้เสนอ "แบบเสนอความพร้อมของจังหวัดในการเป็นเมืองศิลปะและเจ้าภาพการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมกับ นายสันติ คุณาวงศ์ ประธานหอศิลป์นครสวรรค์, นายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๖๓, นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นางวาสนา อัศรานุรักษ์, นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ บุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมข้อมูลและแนวทางเบื้องต้นที่จะใช้เสนอ "แบบเสนอความพร้อมของจังหวัดในการเป็นเมืองศิลปะและเจ้าภาพการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญวันพระ” เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญวันพระ” เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดภัทรสิทธาราม ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประธานในพิธี

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี ทำหน้าที่ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคาร ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี ประธานสภาคณาจารย์ฯ, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก, บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประธานในพิธี

ประชุมเตรียมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ประชุมเตรียมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมี ผู้ฃ่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ฃ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร พิมพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๖ ณ บริเวณเสาธงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ทั้งนี้ ได้มีการเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ่านสารสันติภาพ ตามลำดับ ดังนี้ ๑. สารสันติภาพของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๒. สารสันติภาพของ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓. สารสันติภาพของ อันโตนิโอ กูเตอเรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดย ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔. สารสันติภาพของ อันโตนิโอ กูเตอเรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ฉบับภาษาไทย) โดย อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท)

นอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ คุ้มขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกรรมการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม “พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท)” ประดิษฐานบนยอดเขากบ ณ มณฑลพิธียอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ในพิธีฯ มีการแสดง “ระบำอินทราณีเทวีเมืองพระบาง” โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และควบคุมการแสดง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี และอาจารย์กนกพัชร แจ่มฟ้า สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)”

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)” ณ ห้อง ๕๐๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนในการประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ๕/๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษา ๕/๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา และนายอนาวิล กลิ่นสายทอง นักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญวันพระ” เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญวันพระ” เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพสามัคคีธรรม ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ประธานในพิธี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประธานใน “พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติ: โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ณ นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑” ณ หอศิลป์นครสวรรค์ ชั้น ๓ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, นายสันติ คุณาวงศ์ ประธานหอศิลป์นครสวรรค์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ลำดับต่อมา นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวขอบคุณศิลปินชาวไทยและนานาชาติที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เมืองนครสวรรค์ และร่วมกับนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มอบของที่ระลึกให้แก่ ศิลปินไทยและนานาชาติ ทั้งนี้ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ และ Trinh Tuan ศิลปินจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นตัวแทนศิลปินชาวไทยและนานาชาติ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพ, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ การเผยแพร่ ถ่ายทอดผลงาน แนวคิด และภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ ให้ปรากฏสู่สาธารณชน และขับเคลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นเมืองศิลปะ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง การแสดงในพิธีเปิดได้แก่ “ระบำกฤดาภินิหาร” ควบคุมการแสดง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี และอาจารย์กนกพัชร แจ่มฟ้า สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พิธีกรภาษาไทย: อาจารย์ ดร.กมลลฎา นาคแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พิธีกรภาษาอังกฤษ: อาจารย์วรารีย์ นิลโกศล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บันทึกภาพ: ณัฐนรี แสงสุข

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ชั้นอนุบาล ๓/๑ เข้าชมหอวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับ คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ชั้นอนุบาล ๓/๑ (ห้องวิทย์-คณิต) เพื่อเข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง และนายอนาวิล กลิ่นสายทอง นักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

ต้อนรับ ศิลปินนานาชาติ ที่เดินทางมาร่วม “โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ณ นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑”

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับ ศิลปินนานาชาติ ที่เดินทางมาร่วม “โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ณ นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับศิลปินนานาชาติ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติทำหน้าที่ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ประธานกรรมการ, อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน กรรมการ และ ดร.สมพร พูลพงษ์ กรรมการและเลขานุการ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ณ นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ณ นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ โรงแรมบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับศิลปินนานาชาติและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิด และมีนายสันติ คุณาวงศ์ ประธานหอศิลป์นครสวรรค์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา และนายอนาวิล กลิ่นสายทอง นักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (นายสันติ คุณาวงศ์ ประธานหอศิลป์นครสวรรค์, นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์, นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์), ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ ๑๐๑ ปี

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ ๑๐๑ ปี เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้พระพุทธสัพพัญญูฯ, ไหว้พระพรหม และบวงสรวงเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ และหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) เวลา ๑๐.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี ทำหน้าที่ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจาก ๕ คณะ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

การปฐมนิเทศการเรียนธรรมศึกษา โครงการ "นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เข้าร่วม การปฐมนิเทศการเรียนธรรมศึกษา โครงการ "นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน ชั้น ๒ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันอาฬารหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ และ นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันอาฬารหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ ๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา, นางสาวณัฐนรี แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายอนาวิล กลิ่นสายทอง นักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์๑ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับโล่รางวัล จำนวน ๒๖ ราย โดยรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในสาขาทัศนศิลป์

พิธีถวายชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจาก ๕ คณะ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ถวายเทียนพรรษา คณะครุศาสตร์

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โดมเอนกประสงค์ หลังอาคาร ๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี, อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมณีวงษ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีนางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการที่ประชุม

ถวายเทียนพรรษา วัดเกาะหงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาะหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

ถวายเทียนพรรษา วัดวรนาถบรรพต วัดประจำคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

ถวายเทียนพรรษา วัดพรหมจริยาวาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

ถวายเทียนพรรษา วัดสุคตวราราม วัดประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุคตวราราม จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

ร่วมการประชุม “คณะกรรมการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)”

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)” ณ อาคารพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง(วัดเขากบ) ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ สถานที่ประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) และ กำหนด วัน เวลา ในการประกอบ ประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

ประชุมเตรียมงานพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ประชุมเตรียมงานพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมด้วยนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ก่อนเริ่มประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมอบเทียนให้กับคณะทั้ง ๕ คณะ เพื่อนำไปถวายวัดประจำคณะ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จังหวัดนครสวรรค์จึงได้กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ก่อนเริ่มประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ "รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์" รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รางวัล “เพชรพระนคร” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ สาขาทัศนศิลป์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ "นายปริญญา จั่นเจริญ" เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นักวิชาการศึกษา “ระดับชำนาญการ” ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากร ได้นั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธี

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดและมอบ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในการนี้ อาจารยปฏิวิชช์ สาระพิน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่นำประธานและแขกผู้มีเกียรติ ชม “ศูนย์การเรียนรู้ฯ” และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง ทำหน้าที่พิธีกร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายสุพัฒน์ เมืองจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี, นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่, อาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ครูและนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รวมทั้งบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” เป็นโครงการที่ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับ “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” ในการพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ ๑.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน SDG University ตามอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย”/ ๒.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่น ให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากร และเครือข่ายบูรณาการที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน/ ๓.พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนายกระดับและมีศักยภาพในการบริหารจัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความยั่งยืน/ ๔.เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดและมอบ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และมีนายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในการนี้ อาจารยปฏิวิชช์ สาระพิน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ นำประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ชม “ศูนย์การเรียนรู้ฯ” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น คณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนตากฟ้า ตาคลี, ครูและนักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รวมทั้งบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” เป็นโครงการที่ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับ “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” ในการพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ ๑.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน SDG University ตามอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย”/ ๒.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่น ให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากร และเครือข่ายบูรณาการที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน/ ๓.พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนายกระดับและมีศักยภาพในการบริหารจัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความยั่งยืน/ ๔.เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ต้อนรับคณะทัศนศึกษามติชนอคาเดมี

วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ “รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และคณะทัศนศึกษามติชนอคาเดมี” จำนวน ๓๐ คน ที่มาทัศนศึกษา “เส้นทางโบราณพันปี ที่เมืองพระบาง” ณ วัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และบริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้บรรยาย เรื่อง “ชาวจีนในนครสวรรค์” ให้แก่ “คณะทัศนศึกษามติชนอคาเดมี” จำนวน ๓๐ คน ณ ศาลาจีน หน้าศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม จังหวัดนครสวรรค์

เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน จากกิจกรรมประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน จากกิจกรรมประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการออกแบบมาสคอตจังหวัดนครสวรรค์ ในหัวข้อ “ประกวดออกแบบมาสคอต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และ “ประกวดออกแบบลายผ้าชุดทำงานสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ณ หอศิลป์นครสวรรค์ (Fairy Art Space) ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

นิทรรศการแสดงผลงาน จากกิจกรรมประกวดออกแบบสร้างสรรค์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน จากกิจกรรมประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการออกแบบมาสคอตจังหวัดนครสวรรค์ ในหัวข้อ “ประกวดออกแบบมาสคอต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และ “ประกวดออกแบบลายผ้าชุดทำงานสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ณ หอศิลป์นครสวรรค์ (Fairy Art Space) ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.

อบรมลายเส้นสร้างสรรค์ และศิลปะภาพพิมพ์

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปินถิ่นสวรรค์ “ลายเส้นสร้างสรรค์ และศิลปะภาพพิมพ์” โครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัจฉริยะภาพด้านดนตรี ณ สตูดิโอ ๕๖ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรม

ถอดองค์ความรู้แบบไทย - ไท "เปิงมาง"

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น ถอดองค์ความรู้แบบไทย - ไท ปีที่ ๕ ชุดองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่อง "เปิงมาง" ศิลปะการแสดง : วิถีศิลป์ถิ่นสวรรค์ ณ ลานเวทีหน้าอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ กิจกรรมในงานได้แก่ การบรรยาย สาธิต และบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ ประกอบเครื่องดนตรี “เปิงมาง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติ เอมโอด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย, นายทรงเกียรติ จันทร์หอม ครูชานาญการพิเศษ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย และนายวิริยะ สำระเกตุ ครูชานาญการพิเศษ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย, การบรรเลงวงปีพาทย์มอญ เพลง “แมลงภู่ทอง”โดยวงปี่พาทย์มอญ จาก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย และการบรรยาย-เสวนา เรื่อง ศิลปะการแสดงประกอบวงปี่พาทย์มอญ “เปิงมาง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรำ จันทร์ดี หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีการแสดง ๓ ชุด ดังนี้ การแสดงชุดที่ ๑ “ระบำทวารวดี” โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำนวยการแสดงโดย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อานวยการโรงเรียน, ควบคุมการแสดงโดย นางอรนุช จันทร์เพ็ญศรี และนางกำไร โสภาพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และบรรเลงเพลงโดย วงปี่พาทย์มอญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย การแสดงชุดที่ ๒ “ฟ้อนม่านมงคล” โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำนวยการแสดงโดย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อานวยการโรงเรียน, ควบคุมการแสดงโดย นางสาวศิริลักษณ์ ถึงศรีปั้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และบรรเลงเพลงโดย วงปี่พาทย์มอญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย การแสดงชุดที่ ๓ “รำพม่าเปิงมาง” โดยนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ อำนวยการแสดงโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อานวยการโรงเรียน, ควบคุมการแสดงโดย นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรี และนางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และบรรเลงเพลงโดย วงปี่พาทย์มอญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ประกอบด้วย ผอ.ชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์, ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม, นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ภริตา พิมพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม-โรงเรียนสตรีนครสวรรค์-โรงเรียนนครสวรรค์, ประชาชนทั่วไป, คณะกรรมการส่งเสริมการทำนุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, ร่วมทั้งบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิธีกร: นายอภิชาต จุมพล

ถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รองคณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน, กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นายกสโมสรอาจารย์ฯ, นายกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ, คณาจารย์, บุคลากรสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา, บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา, นักศึกษาจากองค์การนักศึกษาฯ, นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาฯ คณะต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี พิธีกร: นายอภิชาติ จุมพล

พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านทำนบ

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหน้าที่ประธานใน “พิธีเปิดและมอบแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และมีรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ทั้งมีการแสดงในพิธีเปิดชื่อชุด นาฏยลีลา “รากไทย” โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านทำนบ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย พระเทิดศักดิ์ กัมมสุทโธ รองเลขาเจ้าคณะตำบลทำนบ, นาย ธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓, รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นายนุกูล บุญปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ, นางสาวกาญจนา บุญปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโดน, นางสาวสรณ์สิริ กิจติยะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายณัฐวุฒิ สิงห์โตทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอท่าตะโก, นางอัญชลี จินดาทิพย์ ประธานศูนย์ชัยพฤกษ์,นายวสันต์ พิมพ์หนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ, นายกอบเกียรติ ฉัตรทอง กำนันตำบลทำนบ ประธานกรรมการสถานศึกษา, คณะผู้บริหารเขตอำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์, ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทำนบ ร่วมทั้งบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเพื่อติดตามความก้วหน้าในการดำเนินการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน และอาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อติดตามความก้วหน้าในการดำเนินการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ #SDGs #NakhonsawaRatjabhatUniversitySDGs

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

ประชุมพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน และอาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ พิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ แด่องค์พระพุทธสัพพัญญู พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสรงน้ำพระพุทธศรีสวรรค์ (จำลอง) พระพุทธรูปประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ ลานหน้าซุ้มปรางค์องค์พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ และมีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ ณ ปะรำพิธีบริเวณลานหน้าซุ้มปรางค์องค์พระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

พิธีถวายชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธานถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) และเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวคำถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ประธานสภาคณาจารย์ฯ, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการสถาบัน, รองคณบดี, รองผู้อำนวยการสำนัก, รองผู้อำนวยการสถาบัน, ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน, คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา, นักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กิจกรรมในพิธีได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยบทเพลงเทิดพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการแสดงรำถวายพระพร โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น

วันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัจฉริยภาพด้านดนตรี ณ ห้องประชุมชอนตะวัน และห้องประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญสุข รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อาจารย ดร.สมพร พูลพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธี การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิพักตร์ คล้ายสุบิน อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, อาจารย์ชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุล อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ร้อยโททรงศักดิ์ เสณีพงษ์ ข้าราชการบำนาญกรมดุริยางค์ทหารบก, รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์วาคภัฏ ศรีวรพจน์ ดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร, อาจารย์กฤติเดช อารมย์อุ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ อาจารย์วรรณวลี คำพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียน ต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะร่วมกันบรรเลงดนตรีในวงมหาดุริยางค์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติในพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์นครสวรรค์ FAIRY ART SPACE อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ประชุมร่วมกับนายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์นครสวรรค์ FAIRY ART SPACE อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ECI Center โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย (Education and Community Improvement Center: ECI Center)” ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนาวิน พยัคมาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิลปินถิ่นสวรรค์" ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖” ณ ห้องพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ สำหรับศิลปินที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖” มีดังนี้ ๑) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ คณะมังกรทอง จ้าวพ่อ-จ้าวแม่ปากน้ำโพ และสมาคมกว๋องสิวนครสวรรค์ ๒) สาขาช่างฝีมือ ได้แก่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ นครสวรรค์ ๓) สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ๔) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายนิพนธ์ เที่ยงธรรม ในพิธีเชิดชูเกียรติมีการแสดงของ “ศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖” ชื่อชุดการแสดง “สิงโตกว๋องสิว แซ่ซ้องยินดี ศิลปินถิ่นสวรรค์” ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ฯ, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดีคณะครุศาสตร์, คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, คณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, รองคณบดีคณะครุศาสตร์, รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภทคณาจารย์ประจำ, รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ, ผู้แทนกองพัฒนานักศึกษา, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นท/ เป้าประสงค์ที่ ๑. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) แก่สังคมท้องถิ่น/ กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น พิธีกร: นายอภิชาต จุมพล บันทึกภาพ: นางสาวณัฐนรี แสงสุข

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์”

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ รองศาตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ.๒๕๖๖ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)

การพิจารณาคัดเลือกศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกศิลปินถิ่นสวรรค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑. ประเภททัศนศิลป์ และช่างฝีมือ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ พิระสันต์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๒. ประเภทศิลปะการแสดง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางเกลียว เสร็จกิจ (แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์), รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓. ประเภทวรรณศิลป์ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.นพดล ปรางค์ทอง หลักสูตรปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, นายวัชระ เพชรพรหมศร นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ดรุนัยธร สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “วิธีและขั้นตอนพิธีการวางพานพุ่มที่ถูกต้องในงานพระราชพิธี” ณ ห้องประชุมสี่พญา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วม ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

เตรียมการสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดเตรียมการสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ของฝ่ายมอบรางวัลมอบของที่ระลึก โดยมีนายเสฐียร ดามาพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายศาสตรา คุณโทถม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ

พิจารณาตัดสินประกวดออกแบบมาสคอต-ลายผ้า

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ ในการพิจารณาตัดสินประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการออกแบบมาสคอตจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ และนำผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสาร เพื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการจัดประกวดครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑. ประกวดออกแบบมาสคอต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, รองศาสตรจารย์ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๒. ประกวดการออกแบบลายผ้าชุดทำงานสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ดร.ฐิติมา พุทธบูชา หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, อาจารย์ณัฏฐธิดา เริงธนพิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุม “การจัดเตรียมการสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ของฝ่ายมอบรางวัลของที่ระลึก”

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม “การจัดเตรียมการสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ของฝ่ายมอบรางวัลของที่ระลึก” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มอบกระเช้าผลไม้และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ “เฮียค่าย”

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบกระเช้าผลไม้และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ “เฮียค่าย” นายสุรชัย วิสุทธากุล ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการเชิดมังกร “คณะมังกรทอง จ้าวพ่อ-จ้าวแม่ปากน้ำโพ”

มอบหนังสือคันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชน ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้มอบหนังสือคันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชน ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธัชพงศ์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมี นาง พรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม “เครื่องประดับแฮนด์เมด”

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม “เครื่องประดับแฮนด์เมด” ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ทองอ่อน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อยู่หนู สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรม

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม

สืบสานภูมิปัญญาจากชุมชน สู่ลูกหลานชาวหันคา จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย (โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์) : สืบสานภูมิปัญญาจากชุมชน สู่ลูกหลานชาวหันคา จังหวัดชัยนาท” ณ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวพิกุล แย้มเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๑๘ กลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้เป็นตัวแทนกลุ่ม ๔ ขึ้นรับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นด้วย

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ นิเทศ นายธวัชชัย ศรีขาว และ นางสาวศรีประภา รอดเสวก นักศึกษาโปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ ที่ฝึกประสบการณ์ฯ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์ (นิทานประจำถิ่น) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งคุณครูจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์ (นิทานประจำถิ่น) ในปีนี้ และขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่นิทานพื้นนครสวรรค์ต่อไป

หารือแนวทางในการดำเนินจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านทำนบ

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมกับ นายนุกูล บุญปาน ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนบ้านทำนบ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินจัด “กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านทำนบ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

สวมชุดจีนเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ

“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร่วมสวมชุดจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบหลักสูตรระยะสั้น - ข้าวโปง

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบหลักสูตรระยะสั้น ถอดองค์ความรู้แบบ ไทย-ไท ปีที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง "ข้าวโปงและข้าวเม่าทอด" วิถีศิลป์การกินอยู่ของชาวนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ (๓) ซึ่งกำหนดหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ” และสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในฐานะ “สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ๓ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” ตามกฎกระทรวง “การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

การสืบสานวัฒนธรรมจีนในนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัจฉริยะภาพด้านดนตรี: การสืบสานวัฒนธรรมจีนในนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๖ (ปีที่ ๑๐๗)” ณ บริเวณลานเวทีกลาง ลานมังกรทอง อุทยานสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “เรื่องเล่าชาวจีนปากน้ำโพ”, การบรรเลงเพลงและขับร้องบทเพลงไทย-จีน “จากอดีตสู่ความร่วมสมัย สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน”, การแสดงนาฏยจีน: ศรัทธาพาสาน, การแสดงสิงโตกว๋องสิว: อำนวยอวยพร ต้อนรับตรุษจีนปีเถาะ ๒๕๖๖, “การระบายสีเปเปอร์มาเช่ และปูนพลาสเตอร์ รูปหน้าเอ็งกอ”และนิทรรศการ “วัฒนธรรมจีนในนครสวรรค์” ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ประธานสภาคณาจารย์ฯ, กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์, ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์, รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้แทนนายกสโมสรอาจารย์ฯ, คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นักศึกษาคณะครุศาสตร์,นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ (๓) ซึ่งกำหนดหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ” และสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในฐานะ “สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ๓ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” ตามกฎกระทรวง “การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔”

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๑ ม.ค. ๖๖ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ บริเวณถนนอรรถกวี เชิงบันไดเขากบ เทศบาลนครนครสวรรค์

ต้อนรับเจ้าหน้าที่และทหารกองประจำการ (ทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัด ๒)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ “เจ้าหน้าที่และทหารกองประจำการ (ทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัด ๒)” จำนวน ๑๔๐ คน จากกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

การประชุม คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม “คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค์” ณ ห้องพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นรองประธาน โดยมีนายวัยวุฒิ ผลทวี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์หรือผู้แทน, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรในภูมิภาคที่รับผิดชอบพื้นที่หรือผู้แทน, หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน, ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม), ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านประวัติศาสตร์/โบราณคดี), ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา), ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผศ. ดร.วรภพ วงค์รอด สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ. ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.ปฏิวิชช์ สาระพิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมครั้งนี้ มีนายอภิชาต จุมพล ทำหน้าที่พิธีกร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี ประธานสภาคณาจารย์, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, รองคณบดี, ผู้อำนวยการสถาบัน, ผู้อำนวยการสำนัก, รองคณบดี, รองผู้อำนวยการ, นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, คณาจารย์, บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร, สวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร และเจริญจิตตภาวนา โดยดำเนินการพร้อมกับส่วนกลางและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง ทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการ

ต้อนรับครูฝึกและทหารกองประจำการ เข้าชมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ “ครูฝึกและทหารกองประจำการ (ทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัด ๒)” จำนวน ๑๒๐ คน จากมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ ที่เข้าชม “หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

ตัดสินการประกวดเล่านิทานประจำท้องถิ่นของ จ.นครสวรรค์

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ ในการพิจารณาตัดสินการประกวดเล่านิทานประจำท้องถิ่นของ จ.นครสวรรค์ ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ เข้าชม “ข้อมูลพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นครสวรรค์”

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธวัชชัย ศรีขาวและนางสาวศรีประภา รอดเสวก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ เข้าชม “ข้อมูลพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นครสวรรค์” ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต้อนรับ นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังนครสวรรค์ พร้อมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ในการเข้าชม “ข้อมูลพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นครสวรรค์”

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังนครสวรรค์ พร้อมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ในการเข้าชม “ข้อมูลพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นครสวรรค์” ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้บรรยาย

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๕

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๕ วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

พิธีวางพุ่มดอกไม้ และพิธีเคารพธงชาติ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณเสาธงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธี

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ มีรองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม และมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ ๑.อาจารย์ ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสนอสรุปผลการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “แนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” โดยยึดหลักการประหยัดภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ๓.มติที่ประชุมเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ ภายใต้ชื่องาน “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

การประชุมเพื่อเตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมประชุมกับ ผศ.ชัชชญา กัญจา หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี, อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร อาจารย์สาขาดนตรี, อาจารย์วศิน ล่ำสัน อาจารย์สาขาดนตรี และผศ.ภัทธิรา จันทร์ดี หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์ฯ เพื่อเตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัจฉริยะภาพด้านดนตรี กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมจีนในนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๖

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการประกันคุณภาพ

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรม “The River Life Resort” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ(นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ และนายจิรภัทร บุญอาจ) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการนั่งสมาธิตามนโยบายของโครงการ “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (Mindfulness in Organization : MIO) เป็นเวลา ๑ นาที

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุณษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นโดยชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เตรียมจัดการประชุม “คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค์”

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา ในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมกับนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์, นายวัยวุฒิ ผลทวี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม, นายเด่น รอบคอบพรมราช ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์, นางนิรัชนก ทองแถม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายณฐกร ดิษสวรรค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อเตรียมจัดการประชุม “คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครสวรรค์”

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพศาล เครือแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานฯ ณ วัดแสงสุทธาธรรม อ.ชุมแสง

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ในโอกาส เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้ากฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดแสงสุทธาธรรม ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

การประชุมผู้นำขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการ และนายปริญญา จั่นเจริญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้นำขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม ๔ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์ ทำหน้าที่นำเสนอผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๕ และแผนงานของปี ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมได้ทราบ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (๑๓ ต.ค. ๖๕) เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัดโดยจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร ภาครัฐและเอกชนร่วมพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธี โดยในช่วงแรก เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นพิธีวางพวงมาลา และกล่าวรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยืนสงบนิ่งเป็น เวลา ๘๙ วินาที และร่วมถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน เวลาต่อมา เป็นพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ในการสวดพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ จากนั้นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และกรวดน้ำ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณยอดเขากบวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง และกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายปริญญา จั่นเจริญ นักวิขาการศึกษา และนางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

การเสวนา เรื่อง “พญาลิไท"

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดและร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุคใหม่: ความท้าทายและความคาดหวัง” และชม “นิทรรศการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวขอบคุณ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้การต้อนรับ การเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์” ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ คุ้มขำ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมเสวนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการเสวนาดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง “วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือ “ธัชชา” ขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ และบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะ เข้าชมพิพิธภัณฑ์จันเสน และวัดจอมคีรีนาคพรต จ.นครสวรรค์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ เข้าชมพิพิธภัณฑ์จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และวัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

กิจกรรมอบรม สถาบันพระมหากษตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย : สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเฑียรบาล” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาผู้ร่วมเข้าโครงการ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม ประชุม “สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” เนื่องในโอกาส “๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑.การมอบรางวัล “ราชภัฏคุณากร” แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง / ๒.การมอบรางวัล “ภูมิราชภัฏ” แก่ครูภูมิปัญญา ๓๘ คน / ๓.การแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บ่พิราลัย” โดยกลุ่มสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย / ๔.การจัดนิทรรศการ “ผ้าถิ่นไทย” ของสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์